iletişim bilgisi soruları…

1. Kaynaktan gelen iletileri alan ve bunlara sözlü, sözsüz tepkide bulunan kişi ya da gruplara iletişim sürecinde ne ad verilir?
Kanal

Alıcı

İleti

Oluk

Kodlama

2. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik gürültü kaynaklarından biri değildir?
Görme bozukluğu

Şiddetli heyecan

Korku

Kaygı

Sevinç

3. Herhangi bir ülkenin veya toplumun hakim inançları, değerleri, hareket tarzları ve yaptırımlarının türünü gösteren kültür çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Karşıt kültür

Genel kültür

Maddi kültür

Alt kültür

Kültürel özümseme

4. Aşağıdakilerden hangisi kültür piramidinin en üst bölümünde yer alır?
Toplumun sahip olduğu değerler

Boş zaman etkinlikleri

Müzik

Toplumsal çalışmalar

Bireylerin inançları

5. Söylenen sözleri kendi benliğine, kişiliğine yönelik bir eleştiri saldırısı sayarak dinleme biçimine ne ad verilir?
Tuzak kurucu dinleme

Seçerek dinleme

Savunucu dinleme

Saplantılı dinleme

Görünüşte dinleme

6. Duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözcükleri seslendirerek gönderme, iletme işlevine ne ad verilir?
Dinleme

Süreç

Konuşma

Dikkat

Mimik

7. El sıkışma gibi temas dışında, fiziksel yakınlığın sözkonusu olmadığı, 80 cm – 2 m arasındaki mesafe türü aşağıdakilerden hangisidir?
Kişisel mesafe

Yabancılar için mesafe

İçli dışlı mesafe

Samimi mesafe

Toplumsal mesafe

8. Tanıdık kişilere uygulandığında uzak durma ve mesafe koyma isteğini yansıtan mesafe aşağıdakilerden hangisidir?
Yakın mesafe

Samimi mesafe

Toplumsal mesafe

Yabancılar için mesafe

İçlidışlı mesafe

9. Aşağıdakilerden hangisi Y Tipi İletişim Modelinin özelliklerinden biri değildir?
Önderlik tatmininin düşük olması

Basit problemlerde doğruluk derecesinin yüksek olması

İletişim kanal sayısının düşük olması

Grup tatmininin düşük olması

Merkezileşme derecesinin yüksek olması

10. Aşağıdakilerden hangisi, biçimsel olmayan gruplara bir örnektir?
Çıkar grupları

Referans grupları

Görev grupları

İkincil gruplar

Emir ve komuta grupları

1. Tarımın başladığı ve hayvanların evcilleştirildiği bir kültür evresi olarak tanımlanan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Kalkolitik

Neolitik

Poleolitik

Mezolitik

Tunç çağı

2. Mezolitik çağda evcilleştirilen ilk hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
Domuz

Kedi

Deve

At

Köpek

3. Sümer mimarisinin tapınak yapısı olan ve üst üste oturtulmuş kerpiç taraçalardan oluşan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Megaron

Piramit

Ziggurat

Tümülüs

Mastaba

4. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya krallıklarından biri değildir?
Babil

Hitit

Akkad

Sümer

Assur

5. Aşağıdaki tarihlerden hangisi Mısır’da Eski Krallık dönemini kapsar?
İ.Ö. 1010 – İ.Ö. 970

İ.Ö. 1550 – İ.Ö. 1070

İ.Ö. 2040 – İ.Ö. 1650

İ.Ö. 2575 – İ.Ö. 2134

İ.Ö. 800 – İ.Ö. 750

6. Mısır’da yaşam izleri hangi döneme kadar inmektedir?
Paleolitik

Neolitik

Mezolitik

Tunç Çağı

Kalkolitik Çağ

7. Anadolu’nun Erken Tunç Çağı hangi tarihler arasındadır?
İ.Ö. 500 – 300

İ.Ö. 3200 – 2000

İ.Ö. 700 – 600

İ.Ö. 1500 – 1000

İ.Ö. 950 – 850

8. İnsanoğlunun bin yıllar boyunca aynı yerde üst üste kurmuş olduğu yerleşmelerin yıkıntılarının oluşturduğu yapay tepeye ne ad verilir?
Tümülüs

Höyük

Piramit

Megaron

Mastaba

9. Aşağıdakilerden hangisi Türk devletlerinde hükümdarların taşıdığı ünvanlardan biri değildir?
Yabgu

Kağan

Toy

Şanyü

Erkin

10. Aşağıdakilerden hangisi, Asya Hun Devleti öncesi Orta Asya kültür merkezleri içinde yer alır?
Sakara

Teb

Tel-Amarna

Karasuk

Deir el-Bahri

11. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Çağ’da Yunan dünyasında gerçekleşen olaylardan biri değildir?
Kallias Barışı

Attika-Delos Deniz Birliği’nin kurulması

Kleisthenes Reformları

Maraton Savaşı

Büyük İskender’in ölümü

12. Ekhinos ne demektir?
Dor düzeninde abakusun altında kalan dış bükey kesitli silme

Sütun başlıklarının en üstünde yer alan taş levha

Tanrıların içkisi

Üzerinde kurban kesilen ve tanrıya sunu yapılan mimari öge

İki sütun ekseni genişliğinde bir sütun çemberi ile çevrelenmiş tapınak planı

1. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik gürültü kaynaklarından biri değildir?
Korku

Kaygı

Sevinç

Görme bozukluğu

Şiddetli heyecan

2. Aşağıdakilerden hangisi gürültüye neden olan kaynaklardan biri değildir?
Fizyo-nörolojik gürültü

Mekanik gürültü

Psikolojik gürültü

Fiziksel gürültü

Toplumsal-kültürel gürültü

3. Aşağıdakilerden hangisi, bilimsel alanda kültürü tanımlar?
Eğitim süreci

Sözcük hazinesi

Yetiştirme

Uygarlık

Güzel sanatlar

4. Aşağıdakilerden hangisi, ses tabanlı iletiye bir örnektir?
Doğal şekiller

Basılı metinler

Yapay şekiller

Gürültü

Sanatsal iletiler

5. İnsanlar, bir dakikada duydukları kelimelerin genellikle kaçını anlayabilirler?
60-100

100-140

140-160

40-60

160-200

6. Hava titreşiminin kulakla duyulmasına ne ad verilir?
Konuşma

Ses

Biçem

Boğumlama

Sözcük

7. Sözsüz iletişim, genel iletişimin yüzde kaçlık kısmını oluşturur?
55

73

7

38

93

8. Tanıdık kişilere uygulandığında uzak durma ve mesafe koyma isteğini yansıtan mesafe aşağıdakilerden hangisidir?
Yakın mesafe

İçlidışlı mesafe

Toplumsal mesafe

Samimi mesafe

Yabancılar için mesafe

9. Aşağıdakilerden hangisi, yansıtıcı düşünce metodunun ilk basamağıdır?
Sorunu çözmede ölçütler oluşturma

En iyi çözümü seçme

Sorunu tanımlama

Olası çözümler üretme

Sorunu analiz etme

10. Aşağıdakilerden hangisi, biçimsel olmayan gruplara bir örnektir?
İkincil gruplar

Çıkar grupları

Referans grupları

Görev grupları

Emir ve komuta grupları

. İşitme, görme bozuklukları, zihinsel engeller, konuşma bozuklukları, açlık ve yorgunluk gibi etkenler ne tür gürültü kaynaklarıdır?
Toplumsal-kültürel gürültü

Psikolojik gürültü

Fizyo-nörolojik gürültü

Mekanik gürültü

Fiziksel gürültü

2. “Ben derim bayram haftası, o anlar mangal tahtası” deyimi iletişimde hangi aksaklığı vurgular?
Gürültüyü

Yorumlama yanlışlığını

Ortak referans çerçevesinin olmayışını

Algılama farklılığını

Dikkatsizliği

3. Aşağıdakilerden hangisi, bilimsel alanda kültürü tanımlar?
Güzel sanatlar

Eğitim süreci

Sözcük hazinesi

Uygarlık

Yetiştirme

4. Bir kültüre üye birey ve grupların, başka bir kültür tarafından zorla değiştirilmesine ne ad verilir?
Kültürel değişme

Zorla kültürleme

Kültür şoku

Kültürleştirme

Kültürleme

5. Hava titreşiminin kulakla duyulmasına ne ad verilir?
Sözcük

Boğumlama

Biçem

Ses

Konuşma

6. Aşağıdakilerden hangisi, konuşmayı oluşturan etmenlerden biri değildir?
Telaffuz

Sözcük hazinesi

Üslup

Konuşma dinamiği

İkna

7. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin özelliklerinden biri değildir?
Güvenilir iletiler sağlaması

İlişkileri tanımlama ve belirlemesi

Duyguları dile getirememesi

Sözel içerik hakkında bilgi vermesi

Kültüre göre biçimlenmesi

8. Sözsüz iletişim, genel iletişimin yüzde kaçlık kısmını oluşturur?
38

93

55

73

7

9. Aşağıdakilerden hangisi Y Tipi İletişim Modelinin özelliklerinden biri değildir?
İletişim kanal sayısının düşük olması

Grup tatmininin düşük olması

Basit problemlerde doğruluk derecesinin yüksek olması

Merkezileşme derecesinin yüksek olması

Önderlik tatmininin düşük olması

10. Aşağıdakilerden hangisi, yansıtıcı düşünce metodunun ilk basamağıdır?
Sorunu analiz etme

En iyi çözümü seçme

Sorunu çözmede ölçütler oluşturma

Sorunu tanımlama

Olası çözümler üretme

. İşitme, görme bozuklukları, zihinsel engeller, konuşma bozuklukları, açlık ve yorgunluk gibi etkenler ne tür gürültü kaynaklarıdır?
Toplumsal-kültürel gürültü

Psikolojik gürültü

Fizyo-nörolojik gürültü

Mekanik gürültü

Fiziksel gürültü

2. “Ben derim bayram haftası, o anlar mangal tahtası” deyimi iletişimde hangi aksaklığı vurgular?
Gürültüyü

Yorumlama yanlışlığını

Ortak referans çerçevesinin olmayışını

Algılama farklılığını

Dikkatsizliği

3. Aşağıdakilerden hangisi, bilimsel alanda kültürü tanımlar?
Güzel sanatlar

Eğitim süreci

Sözcük hazinesi

Uygarlık

Yetiştirme

4. Bir kültüre üye birey ve grupların, başka bir kültür tarafından zorla değiştirilmesine ne ad verilir?
Kültürel değişme

Zorla kültürleme

Kültür şoku

Kültürleştirme

Kültürleme

5. Hava titreşiminin kulakla duyulmasına ne ad verilir?
Sözcük

Boğumlama

Biçem

Ses

Konuşma

6. Aşağıdakilerden hangisi, konuşmayı oluşturan etmenlerden biri değildir?
Telaffuz

Sözcük hazinesi

Üslup

Konuşma dinamiği

İkna

7. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin özelliklerinden biri değildir?
Güvenilir iletiler sağlaması

İlişkileri tanımlama ve belirlemesi

Duyguları dile getirememesi

Sözel içerik hakkında bilgi vermesi

Kültüre göre biçimlenmesi

8. Sözsüz iletişim, genel iletişimin yüzde kaçlık kısmını oluşturur?
38

93

55

73

7

9. Aşağıdakilerden hangisi Y Tipi İletişim Modelinin özelliklerinden biri değildir?
İletişim kanal sayısının düşük olması

Grup tatmininin düşük olması

Basit problemlerde doğruluk derecesinin yüksek olması

Merkezileşme derecesinin yüksek olması

Önderlik tatmininin düşük olması

10. Aşağıdakilerden hangisi, yansıtıcı düşünce metodunun ilk basamağıdır?
Sorunu analiz etme

En iyi çözümü seçme

Sorunu çözmede ölçütler oluşturma

Sorunu tanımlama

Olası çözümler üretme

1. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik gürültü kaynaklarından biri değildir?
Şiddetli heyecan

Görme bozukluğu

Korku

Kaygı

Sevinç

2. Kaynaktan gelen iletileri alan ve bunlara sözlü, sözsüz tepkide bulunan kişi ya da gruplara iletişim sürecinde ne ad verilir?
Kodlama

Oluk

Alıcı

İleti

Kanal

3. Aşağıdakilerden hangisi kültür piramidinin en üst bölümünde yer alır?
Boş zaman etkinlikleri

Müzik

Toplumsal çalışmalar

Bireylerin inançları

Toplumun sahip olduğu değerler

4. Aşağıdakilerden hangisi, ses tabanlı iletiye bir örnektir?
Basılı metinler

Sanatsal iletiler

Yapay şekiller

Gürültü

Doğal şekiller

5. Aşağıdakilerden hangisi, konuşmayı oluşturan etmenlerden biri değildir?
Üslup

Telaffuz

İkna

Konuşma dinamiği

Sözcük hazinesi

6. İnsanlar, bir dakikada duydukları kelimelerin genellikle kaçını anlayabilirler?
160-200

40-60

60-100

100-140

140-160

7. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin özelliklerinden biri değildir?
Kültüre göre biçimlenmesi

Sözel içerik hakkında bilgi vermesi

Güvenilir iletiler sağlaması

İlişkileri tanımlama ve belirlemesi

Duyguları dile getirememesi

8. El sıkışma gibi temas dışında, fiziksel yakınlığın sözkonusu olmadığı, 80 cm – 2 m arasındaki mesafe türü aşağıdakilerden hangisidir?
Kişisel mesafe

Samimi mesafe

İçli dışlı mesafe

Yabancılar için mesafe

Toplumsal mesafe

9. Aşağıdakilerden hangisi, biçimsel olmayan gruplara bir örnektir?
Referans grupları

Görev grupları

Çıkar grupları

Emir ve komuta grupları

İkincil gruplar

10. Aşağıdakilerden hangisi Y Tipi İletişim Modelinin özelliklerinden biri değildir?
Önderlik tatmininin düşük olması

Grup tatmininin düşük olması

Merkezileşme derecesinin yüksek olması

İletişim kanal sayısının düşük olması

Basit problemlerde doğruluk derecesinin yüksek olmasıBenzer Yazılar

3 thoughts on “iletişim bilgisi soruları…

  1. Ferhat

    İyi güzel hoş da cevaplar nerede arkadaşlar bu konuda can you help me yanii

  2. tuba

    s.a yukarıda vermiş oldugunuz soruların cevaplarını da verebılırsenız memnun olurum tskedrm…

Yorum Ekle