6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Sınav Soruları

1 .)Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu Bölgesinde değildir?Boyayarak gösteriniz.

ANKARA

EDİRNE

KONYA

SAKARYA

SİVAS

AKSARAY

ESKİŞEHİR

KARAMAN

YOZGAT

BARTIN

NİĞDE

İSTANBUL

KIRŞEHİR

ÇORUM

AKŞEHİR

KIRIKKALE

DENİZLİ

KAYSERİ

ÇANKIRI

ADANA

İklim türlerini yazınız: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bölgemizde yaşanan iklimin adını ve özelliklerini yazınız

:……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

2. )Bölgemizdeki yanardağları yazınız.

:……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

3-Pamukkale Travertenleri hangi ilimizin sınırları içerindedir?
a)Bursa          b)Denizli          c)Konya         d)İstanbul

4-Her yıl 17 Aralık’ta Mevlana için düzenlenen Şeb-i Arus törenleri hangi ilimizde gerçekleşir?
a)Amasya        b)Ordu           c)Konya          d)Karaman

  1. Yazları sıcak ve kurak , kışları ılık ve yağışlı olan iklim tipi hangi bölgemizde görülür?

a) Doğu Anadolu Bölgesi c) Akdeniz Bölgesi

b) İç Anadolu Bölgesi d) Karadeniz Bölgesi

  1. Türkiye’nin kabartma haritasındaki kabartmalı yerlerde kahverenginin farklı tonlarda olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yükseltilerin farklı olması b) Ovaların farklı genişlikte olması

c) Bölgede akarsuların bulunmaması d) Dağların kıyıya uzak ya da yakın olması

  1. İç Anadolu Bölgesi tahıl üretimi bakımından birincidir. Buna göre aşağıdaki illerimizden hangisinde daha çok buğday üretilmektedir?

a) Rize b) Konya c) Van d) Antalya

  1. Doğada meydana gelen yıkım ve felaketlerin hepsine birden ne ad verilir?

a) doğal afet b) sel c) yangın d) erozyon

  1. Sürekli yağmurlardan veya eriyen kar sularından oluşan , geçtiği yerlere zarar veren su kitlesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

a) çığ b) sel c) heyelan d) erozyon

  1. Aşağıdakilerden hangisi erozyonun önemli sebeplerinden biri değildir?

a) bitki örtüsünün yok edilmesi b) arazilerin yanlış kullanılması

c) ağaç dikilmesi d) hayvanların uygun yerlerde otlatılmaması

  1. Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?

a) deprem b) erozyon c) çığ d) trafik kazası

  1. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü şekillerinden değildir?

a) dağ b) yol c) ova d) plato

8- Ormanlarda ağaçların bilinçsizce kesilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

A. toprak kaymasının artmasına B. depremlerin çoğalmasına

C. hayvanların çoğalmasına D. yağışların artmasına

9- Aşağıdakilerden hangisi, çocuk olarak haklarımız arasında yer alır?

A-düşüncelerimizi rahatça söyleyebilmek

B-büyüklerimizden izin almadan istediğimiz yere gidebilmek

C-arkadaşımızın düşüncelerini beğenmediğimizde, ona kaba davranmak

D-arkadaşımızın eşyasını izinsiz kullanabilmek

10-. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri değildir?

A. çocukların korunması B- çocuğun barış ve kardeşlik ortamında yetişmesi

B. çocukların eğitim görmesi C.her çocuğun bir işte çalıştırılması

7- Zeynep’in yaşadığı bölgede çok şiddetli yağmurlar yağdığında;

· Evleri su basmakta, Ekili dikili alanlar sular altında kalmakta,

·• insanlar ve hayvanlar zarar görmektedir.

Zeynep’in yaşadığı bölgede selin bu felaketlere neden olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A. üretim koşullarıyla B. evlerin çok katlı yapılmasıyla

C. bölgenin coğrafi özellikleriyle D. çevrenin temizliğiyle

4-Ayşelerin yaşadığı bölgede; * dağlık alanlar fazla, *iklim soğuk, *tarım alanları az, *nüfus yoğunluğu azdır .Ayşelerin bölgesinde nüfus yoğunluğunun seyrek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A-coğrafi koşulların tarıma uygun olmaması B-dağlık alanların fazla olması

C- iklimin soğuk olması D. sanayiinin gelişmiş olması

3-Ahmet’in yasadığı bölgede;

· Hititlerden kalma tarihi eserleri görmek için turistler gelmekte,

· Dış ülkelere tahıl ürünleri satılmakta,

• Büyük kentlere tavuk eti ve yumurtası satılmaktadır.

Ahmet’in yasadığı bölge, ülke ekonomisine hangi alanlarda katkı getirmektedir?

A. turizm – tarım – hayvancılık B. madencilik – taşımacılık- seracılık

C.sanayi – hayvancılık – taşımacılık D. sanayi- tarım – seracılık

1-Banu’nun yasadığı bölgede sebze, meyve, tahıl ve süt ürünleri üretilmektedir.

Buna göre, Banuların bölgesinde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi yapılmaktadır?

A. tarım ve ticaret B. tarım ve hayvancılık

C. ticaret ve sanayi D. tarım ve ormancılık

7. İlkbahar yağışlarıyla yeşeren ve yazın kuruyan cılız otlar hangi iklim tipinde görülür?

a) Karasal b) Karadeniz c) İç Anadolu d) Akdeniz

1. Yurdumuz kaç bölgeden oluşur? Bizim yaşadığımız bölgenin adını yazınız.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

8. Yurdumuzun en uzun nehridir, İç Anadolu Bölgesi’nden doğar Karadeniz’e dökülür. Bu nehir aşağıdakilerden hangisidir?

a) Asi nehri b) Çoruh nehri c) Kızılırmak d) Dicle

11. Yaşadığımız bölgede hangi iklim tipi görülür?

……………………………………………………………………………………………………………………

21. Aşağıdaki yerlerin hangisinde deprem olma riski diğerlerine oranla daha azdır?

a) Konya Ovası b) Akıncılar d) Karadeniz Bölgesi d) Erzincan

23. Aşağıdaki önlemlerden hangisi bizi doğal afetlere karşı koruyacak en büyük önlemdir?

a) Evlerimizde yangın tüpü olması b) Yatağımızın duvar kenarında olması

c) İnsanların bilinçlenmesi d) Evlerimizi ırmak yataklarına yapmamak

6.Çanakkale Boğazı hangi bölgemizdedir?

a. Ege Bölgesi b. Akdeniz Bölgesi c. Marmara Bölgesi d. Karadeniz Bölgesi

9. Tarım ürünlerinin bölgelere göre farklılık göstermesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. İklim b. Yeryüzü şekilleri c. Güneşin konumu d. Toprağın verimi

14. Karasal iklimde, yazlar kurak ve sıcak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Buna göre aşağıdaki bölgelerin hangisinde karasal iklim görülür?

a. Karadeniz B. b. Akdeniz B. c. İç Anadolu B. d. Ege B.

18. Doğal bitki örtüsü maki olan iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Karasal iklim b. Akdeniz iklimi c. Çöl iklimi d. Karadeniz iklimi

23. Karadeniz ikliminin görüldüğü kırsal yerleşmelerdeki evlerin yapı malzemeleri aşağıdakilerden hangisidir?

a. ahşap b. kerpiç c. taş d. tuğla

32. Ormanların yok edilmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?

a. Depremin artmasına b. Yağışların artmasına c. Toprak kaymasının artmasına d. Vahşi hayvanların artmasına

30. Yangınlarda en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?

a. dikkatsizlik b. havaların ısınması c. rüzgar d. ormanların fazla olması

18-Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze kadar ulaşmış tarihi eser değildir?

a) Camiler b) Kaleler c) Köprüler d)Gökdelenler

19-Peribacaları hangi ilimiz sınırları içindedir?

a)Kırşehir b) Nevşehir c) Niğde d) Adana

20-Cumhuriyet döneminin ilk anayasası ne zaman kabul edilmiştir?

a) 1924 b) 1923 c) 1922 d) 1921

16-Atatürk döneminde yapılan köklü değişikliklerin temel amacı neydi?

a) Toplumda düzeni sağlamak b) Ekonomiyi güçlendirmek

c) Gelişmiş ülkelere benzemek d)Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak

14-Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüz içinde yer almaz?

a)Gelenek ve göreneklerimiz b) Halk oyunlarımız

c)Kullandığımız elektronik eşyalar d) Şarkı ve türkülerimiz

7-Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

a)Eğitim-öğretim birliği b)Seçme ve seçilme hakkı

c)Soyadı kanunu d)Alfabenin değiştirilmesi

5-Aşağıdaki tarihi eserlerden hangisi İstanbul’da değildir?

a) Anadolu Hisarı b) Ayasofya

c)Sümela Manastırı d)Galata Kulesi

6-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ,ürün ve yetiştirildiği yerler yanlış verilmiştir?

a)elma-Amasya b)fındık-Karadeniz c)çay-Rize d)kayısı -Erzincan

4-Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.

-Halifeliğin kaldırılması. Halkçılık

-Soyadı kanununun çıkarılması. Laiklik

-Türk Dil Kurumunun kurulması. Milliyetçilik

-Takvim,saat ve ölçülerin kabulü. Devletçilik

-Yeni harflerin kabulü. İnkılapçılık

3. Doğal afetleri maddeler halinde yazınız. ( 5 puan)

a. b.

c. d.

e. f.

Aşağıdaki cümleleri kutu içindeki uygun kelimelerle tamamlayın (Her doğru cevap 2 puan)

Yeryüzü şekilleri – körfez – sel – ihtiyaçlarını -çevreyi – doğal dengenin – deprem – ekvator – çığ – bölge

1. Ülkemiz bir …………………….. bölgesidir.

2. ………… şiddetli yağışlar ve kısa sürede eriyen kar suları sonucunda oluşur.

3. Yer kabuğu üzerindeki dağ,tepe,vadi,ova gibi çeşitli oluşumların hepsine ……………………………… denir.

4. Dağların bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesine …………… denir.

5. Taşıdığı belirli coğrafi özellikleriyle çevresinden ayrılan,buna karşılık kendi sınırları içersinde benzer özellikler gösteren en büyük coğrafi birime ………………………….. denir.

6. İnsanlar ………………….. karşılamak için yaptıkları faaliyetler sonucu doğayı değiştirir.

7. Dünyayı ikiye böldüğü düşünülen, dairesel, hayali çizgiye ……………………………… denir.

8. Denizin Karaya doğru sokulmuş bölümüne…………………… denir.

9. Etrafımızda bulunan hava,su,toprak,bitki ve hayvanlar …………………….. oluşturur.

10. Doğada yapılan değişiklikler ……………………………. bozulmasına yol açabilir.

Buradan indirebilirsiniz.Benzer Yazılar

Yorum Ekle