antrenman bilgisi – voleybol ile ilgili örnek tez çalışması

BÖLÜM-I

G?R??

Antrenör ve sporcuların performanslarını daha ileriye götürebilmek için yeni bir takım yaklaşımlara yönelme zorunluluŞu, son yıllarda giderek artan bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımlar neticesinde elde edilen sonuçlar doğrultusunda da sporda ulaş?lan rekorlar ve insanın zaman zaman çok zor koşullarda gösterdişi olaşanüstü başarılar, akıllara durgunluk verecek boyutlara ulaşmıştır.

Günümüz sporunda antrenmanın düzenlenmeye başlanması, 1950’ li yılların sonunda Sovyet antrenman bilimci L. Matveyev’ le başlar (1).

Antrenman kavramı; sporcuların en yüksek sporsal verime ulaşmalarını sağlayan sistematik bir hazırlanma metodudur. Bu verimin arttırılmasın? amaçlayan ve sporcunun kendisini eğitmesini de içeren bütün öğrenme etkilerini ve yöntemlerini kapsar (4).

Antrenmanın özellikleri, yapılan spor branıına veya sporcunun fiziksel yapısına uygun olarak düzenlenmektedir. Spor branıına yapılan düzenleme de daha çok, kullanılan enerji sistemleri göz önüne alınır. Bu bakımdan ele aldığımızda, sİçrama ve benzeri patlayıc? kuvvet unsurlarının kullanıldığı branılarda daha çok anaerobik kapasite önem kazanmaktadır.

Anaerobik güç veya kapasite; birkaç saniye ile birkaç dakika arasında süren yüksek şiddetteki kas aktiviteleri için performansın göstergesidir (7).

Kuvvet, güç, sürat ve patlayıcılı?ın önemli olduğu spor branılarında antrenmanların büyük bir bölümünü sİçrama çalışmaları oluşturmaktadır.

Sİçrama kuvvetinin arttırılması için çok çeşitli antrenman metodları geliştirilmiştir. Bunlardan birisi de derinlik yada ?ok antrenmanı olarak da tanımlanan plyometrik antrenmanlardır.

Plyometrik antrenmanlar daha çok elastik kuvvetle ilgili olup; kasın, eksantrik kasılmasından sonra konsantrik kasılma ile kısa süre içerisinde yüksek miktarda kuvvetin hızlı bir şekilde uygulanmasın? sağlamaktadırlar (6).

1.1. ARAŞTIRMANIN AMACI

Bu araştırmayla; voleybol benzeri birçok spor branıında performansa çok büyük etkisi olan sİçramanın, 8 haftalık plyometrik antrenman yardımıyla geliştirilip geliştirilemeyeceğinin bulunması amaçlanmaktadır.

1.2. ARAŞTIRMANIN ÖNEM?

Bu araştırma; plyometrik antrenmanların, sİçramaya etki eden geliştirici faktörlerinin bulunması açısından önemlidir. Araştırmadan elde edilecek veriler doğrultusunda sİçramanın geliştirilmesi yönünde plyometrik antrenmanların daha fazla kullanılacaşı düşünülmektedir.

1.3. PROBLEM

Plyometrik antrenmanların, Bolu’ daki elit voleybolcuların anaerobik güçlerine etkisinin analizi.

1.4. ALT – PROBLEMLER

• Farklı sİçrama antrenmanlarının sİçrama kapasitesine olan etkileri
• Farklı antrenman sürelerinin oyuncuların anaerobik kapasitelerine olan etkileri
• Plyometrik antrenmanlarının değişik sİçrama türlerine olan etkileri

1.5. TANIMLAR

Antrenman: Sporsal verimi arttırmak için belirli zaman aralıkları ile uygulanan ve organizmada fonksiyonel-morfolojik değişimler (uyumlar) yaratan uyaranlar zinciridir (5).

Antrenör: sporcu veya sporcuları belirlenmiş antrenman yöntemleri doğrultusunda eğiten ve onları sportif açıdan olmalarını istedişi yere getirmeye çalışan kişi.

Sporcu: Sa?lı?ın? korumak, eğlenmek veya para kazanmak amacıyla herhangi bir spor branı?yla uğraşan kişi.

Performans: Bir fiziksel aktivite sırasında, o fiziksel aktivitenin gerektirdişi fizyolojik, biyomekanik ve psikolojik verim (8).

Sİçrama: Ayakların yaylanma kuvveti ve kolların kullanılarak ileriye veya yukarıya doğru yapılan hareket.

Patlayıc? kuvvet: Bireyin bir seferde üretebileceği en büyük kuvvet miktarı (8).

Eksantrik kasılma: Kas kasılması sırasında kasın gerilimi sabit kalırken kas boyunun uzaması (5).

Konsantrik kasılma: Kas kasılması sırasında kasın gerilimi sabit kas boyunun kısalması (5).

Elit sporcu: Belirli standartların üzerine çıkmış olan ve üst düzeyde spor yapan kişi.

BÖLÜM-II

?LG?L? KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR

Verhonshansky 1970 yılında, Rus uzun, yüksek ve üç adım atlayıcıları üzerinde yaptığı bir çalışmada, plyometrik antrenman yapan sporcuların –yapmayanlara oranla – performanslarının anlamlı bir şekilde arttı?ın? bulmuştur (9).

Scoles 1978 yılında öğrencileri random olarak, derinlik sİçrama grubu, esneklik grubu ve kontrol grubu olarak 3 gruba ayırarak derinlik sİçramalarının ve esneklişin dikey sİçrama ve durarak sİçramaya etkisini araştırmıştır. 8 haftalık antrenman sonucunda dikey sİçrama grubunun dikey sİçrama performanslarının averaj olarak 2 cm, durarak sİçrama performansının da 80 cm arttı?ın?, bunun yanısıra esneklik grubunda 1 cm’lik bir artı? bulunurken kontrol grubunda herhangi bir performans artışı bulunamamıştır (9).

Blatter ve Noble 1979 yılında yaptıkları bir çalışmada, 8 haftalık plyometrik antrenmandan sonra, dikey sİçrama performansında 5 cm’ lik bir artı? bulmuşlardır (9).

Günay ve arkadağlarının 69 sporcu ile yaptıkları, “ Plyometrik antrenmanların sİçrama özelliği ve anaerobik güç üzerindeki etkileri ” konulu çalışmalarında, plyometrik antrenman metodunun dikey ve yatay sİçrama mesafesinde ( P < 0.05 ) artı? bulmuşlardır (6).

Polhemus ve arkadağları (1980), Adams ve arkadağları (1987) yaptıkları çalışmalarla plyometrik antrenmanların erkek atletler, basketbol ve futbol oyuncularının dikey sİçrama ve durarak uzun atlama performanslarına etkisini araştırmışlardır. Polhemus ve arkadağları sadece aşırlık antrenmanı ve plyometrik antrenman yapan grubun performansında artı? olduğunu bulurken, Adams ve arkadağları bütün gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığını bulmuştur (9).

Polhemus ve Burland 1980 yılında kolejli futbol oyuncuları üzerinde yaptıkları değişik plyometrik egzersizlerin kuvvet kazancına etkisinin araştırılması konulu çalışmalarında; aşırlık antrenmanı grubu, plyometrik antrenman grubu ve hem aşırlık hem plyometrik antrenman grubu olarak üç grup üzerinde çalışmışlardır. Araştırma sonucunda her üç grubun performansında da artı? olduğu fakat en fazla gelişimin 3. grupta olduğunu bulmuşlardır (9).

David Clutch ve Mike Wilton 1983 yılında derinlik sİçramaları ve aşırlık antrenmanlarının bacak kuvveti ve dikey sİçramaya etkilerini araştırmışlardır. Araştırma sonucunda, derinlik sİçramalarının düzenli sİçrama programından daha fazla etkili olmamakla birlikte yine de etkili olduğu kanısına varılmıştır (3).

Brow, Mayhow ve Boleach plyometrik antrenmanının etkisini 26 lise basketbol oyuncusu üzerinde araştırmışlardır. Araştırma sonucunda plyometrik grubun kol yardımıyla dikey sİçrama performansında kontrol grubundan daha fazla bir artı? olduğu ancak her iki grubun kol yardımı olmadan yapılan dikey sİçramaları arasında fark olmadığı bulunmuştur (9).

Maarteen F. Bobberts ve arkadağları, antrenmanlı 10 erkek voleybol oyuncusu üzerinde yaptıkları çeşitli sİçrama antrenmanları konulu çalışmada, biyomekanik analiz sonuçları almışlar, diz ve ayak bileği moment ve güç çıkışı değerleri bakımından en iyi sonucun plyometrik sİçramalara ait olduğunu bulmuşlardır (9).

Cicioğlu ve arkadağları 32 profesyonel basketbolcu ile yaptıkları “Plyometrik antrenmanın 14-15 yağ grubu basketbolcuların dikey sİçrama performans? üzerine etkisi “ konulu çalışmalarında, 8 haftalık plyometrik antrenman sonrası deney grubunun dikey sİçrama değerleri ile kontrol grubunun dikey sİçrama değerleri arasında anlamlı ( P < 0.01 ) bir artı? gözlemlemişlerdir (2).

Pen, 1987’ de derinlik sİçraması ve çeşitli dikey sİçrama antrenmanı ile birleğtirilerek yapılan antrenmanların dikey sİçrama ve gülle atma performansına olan etkisini 39 kolej öğrencisi üzerinde araştırmıştır. Sonuçta öğrencilerin dikey sİçrama kapasitelerinin arttı?ın? buna ek olarak da deneklerin gülle atma performanslarında da artı? olduğunu bulmuştur (9).

BÖLÜM-III

MATERYAL VE METOD

3.1. EVREN VE ÖRNEKLEM

Bu araştırmanın evrenini Bolu’ daki elit voleybolcular, örneklemini ise Gentaş bayan voleybol takımı oluşturmaktadır.

3.2. DENEK SEÇİMİ

Bolu’ daki tek elit voleybol takımı olan Gentaş bayan voleybol takımında oynayan 12 adet voleybolcu bu araştırmada denek olarak yer almışlardır. Araştırmaya katılan sporcular, antrenman öncesi bu çalışmanın önemi ve sonrasındaki gelişmeler hakkında bilgi verilerek motive edilmişlerdir.

3.3. TEST ARAÇLARININ SEÇİMİ

Boy ve A??rlık ölçümü: Deneklerin boyları çıplak ayakla, eczane tipi boy ölçüm aleti ile, vücut aşırlıkları ise tefal marka elektronik baskül ile ( 0.01 kg hassasiyetinde ) üzerlerinde yalnızca t-shirt ve tayt kalacak şekilde soyunduktan sonra ölçülmüştür.

Anaerobik Güç Ölçümü: Bu ölçüm, Sargent Jump test bataryasına göre, kişinin ayakta uzanabildişi yükseklik ile sİçrayarak dokunabildişi nokta arasındaki mesafe şeklinde yapılmıştır. Daha sonra ise Lewis Nomogramı kullanılarak sporcuların anaerobik güçleri belirlenmiştir (10).

Durarak Uzun Atlama: Bu test, zemini parke dö?eme olan bir spor salonunda yapılmıştır. Denek, işaretlenmiş çizginin arkasından çift ayak ile maksimal efor kullanarak uzun mesafe atlamaya çalışmış ve başlangıç çizgisi ile sporcunun çizgiye bıraktığı en yakın iz arasındaki mesafe metre cinsinden ölçülmüştür.

Araştırmaya katılan denekler, ön test sonuçlarına göre eğit şekilde üç gruba ayrılmışlardır. Sekiz hafta süresince bir gruba haftada üç gün yarım saat plyometrik antrenman, bir gruba haftada üç gün bir saat plyometrik antrenman ve son gruba da yalnızca normal antrenman (plyometrik antrenman yapmamışlardır) yaptırılmıştır. Sekiz hafta sonunda deneklerin sİçrama değerleri tekrar alınarak değerlendirme yapılmıştır.

3.4. VER?LERİN ?STAT?ST?KSEL ANAL?Z?

Toplanan veriler bilgisayara girilmiş ve verilerin değerlendirilmesinde SPSS for Windows paket programı kullanılmıştır. Tüm verilerin çözümlenmesi için frekans ve yüzde daşılımlarından faydalanılmıştır. Ayrıca verilerin çözümlenmesinde Bir Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve t-test teknikleri kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.

KAYNAKÇA:

1. AÇIKADA, Caner. Sporda Ba?arı. Bilim ve Teknik Aylık Popüler Bilim Dergisi. Mart-1994.
2. C?C?O?LU, ?BRAH?M. , Kadir Gökdemir. , Emre Erol. “Plyometrik Antrenmanın 14-15 Yağ Grubu Basketbolcuların Dikey Sİçrama Performansı İle Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkisi .“ H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi. Sayı : 1 , Cilt : 7. Ankara-1996.
3. CLUTCH, David. , Mike Wilton. “The Effect of Depth Jumps and Weight Training On Leg Strength and Vertical Jump” ; Research Quarterly for Exercise and Sport. 5-10 . ABD-1983.
4. DÜNDAR, UŞur. Antrenman Teorisi. Başırgan Yayımevi. Ankara-1996.
5. GÜNAY, Mehmet. Egzersiz Fizyolojisi. Başırgan Yayımevi. Ankara-1998.
6. GÜNAY, Mehmet. ,Ya?ar Sevim. , Seyfi Sava?. , A. Emre Erol. “Plyometrik Çalışmaların Sporcularda Vücut Yapıs? ve Sİçrama Özelliklerine Etkisi.” H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi. Cilt : 6 , Sayı : 2. Ankara-1994
7. KO?AR, ?ükran Nazan. , Tahir hazır. “Wingate Anaerobik Güç Testinin Güvenirlişi.” H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi. Cilt : 7 , Sayı : 4. Ankara-1996.
8. KUTER, Murat. , Füsun Öztürk. Antrenör ve Sporcu El Kitabı. Başırgan Yayımevi, 6. Sok. 5/3, 06190, Karı?yaka. Ankara-1997.
9. ?AH?N, Rü?tü. “Hentbolde Sİçrama Kuvvetinin Geliştirilmesinde Plyometrik Çalışmaların Yeri.” H.Ü. Yedi Metre Dergisi. Y?l : 4, Sayı : 4. Ankara.
10. TAMER, Kemal. Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Başırgan Yayımevi. Ankara-2000.



Benzer Yazılar

Yorum Ekle