atletizmde cirit atma 2 – ödev

T.C

ABANT ?ZZET BAYSAL ÜN?VERS?TES?

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ ÖğRETMENL??? BÖLÜMÜ

DERS

ATLET?ZM (UZMANLIK)

KONU

C?R?T ATMA

ÖĞRETİM ÜYES?

PROF.DR. GÜL T?RYAK? SÖNMEZ

HAZIRLAYANLAR

9901002       HAKAN TURAN

201300025   ZEL?FE D?R?M

KASIM / 2002

BOLU

TAR?HÇE

Cirit eski çağlarda avcılık ve mücadele  de kullanılması amacıyla geliştirilmiş bir silah türüdür.Ciritle çalışırken zamanla sportif yarı?malar oluşturulmuştur.Bu nedenle cirit atmanın antik Yunan olimpiyat oyunlarının programında olmasına şaşırmamak gerekir.

Cirit, savaşç?ların en eski aracı ve doğrudan doğruya savaşa hazırlayan bir vasıta olarak Yunanlılar tarafından eskiden beri kullanılmıştır.Homer’in kahramanlarının bu konuda da yarı?tıkları bilinmektedir.Sportif amaçla kullanılan cirit, cam veya dı? budak ağacından kütleğtirilmiş madeni bir uçla donatılmış bir gereçtir.

Yunanlılar ciridi genel olarak uza?a atma gereci olarak kullanmışlardır.Bazı yerlerde at üzerinde hedef levhalarını veya arasından geçirmek için yine at üzerinden hedef halkalarına atış yapıldığı da görülmüştür.Eskiden Yunanlılar buna verdikleri önem bu işi öğreten antrenörlerin ( akontistas ) varlı?ından anlaşılmaktadır.

Cirit atma teknişi günümüze değin gelişimi sırasında bir çok değişiklik gösterilmiştir. 1. Dünya savaşından temel olarak ele alinan ve uygulanan İsveç teknişi 1920-1938 yılları arasında Finliler tarafından ele alınarak bazı düzeltmeler yapılmıştır.Finlilerin teknik geliştirme çabaları 1945 yılına değin sürmüştür.Fakat bu tarihten sonra cirit atma teknişindeki gelişme Polonyalı ve Rus sporcu ve antrenörleri tarafından yapılmıştır.Son birkaç yıldan sonra teknik gelişme grubunun içine Finlileri de dahil etmek gerekir.

C?R?T?N ÖLÇÜLERİ

–         A??rlık: Erkeklerde 800gr. , bayanlarda  600gr.

–         Tüm uzunluk: Erkeklerde 2,6m-2,7m, bayanlarda ise 2,2m-2,3m.

–         Madensel ba?ın uzunluğu: 250mm-330mm. Erkeklerde ve bayanlarda aynıdır.

–         Madensel ba?ın tepesinden aşırlık merkezine kadar olan uzaklık: Erkeklerde: 0,9m-1,06m , bayanlarda: 0,8m-0,9m.

–         Cirit sapının en kalın yerindeki çap?: Erkeklerde 25mm-30mm, Bayanlarda  20mm-25mm.

–         ?p sargının genişlişi: Erkeklerde 150mm-160mm, Bayanlarda 140mm-150mm.

–         KoŞu pisti: 30m-36,5m

–         Atı? alanının açıs?: 29°

–         Elden çıkış açıs?: 24°

–         Tutuş Şekilleri: Finnish grip, Fork grip, American grip

–         Atı? şekli: Tek kolla çekme

–         Süratlenme şekli: Doğrusal

–         Kullanılan teknikler: İsveç, Fin, Rus

–         Olimpik yarı?malara girişi: Erkekler 1906, Bayanlar 1932

–         Atı? anındaki atış süratinin payı: % 70-80

C?R?T ATMADA PERFORMANSI BEL?RLEYEN KASLAR

Baca?ın Hareketi: Cirit atmada kalça ve diz ekstansörleri ile planter fleksörlerin büyük gücüne gereksinim duyulur.Bunun hem destek hareketi, hem de bacak ekstansiyonu için gereklidir.

Gövdenin Hareketi: Hazırlık aŞamasında , gövde kavsine ve gövdenin öne doğru kırbaçlama hareketine kadarki fırlatma eylemini sürdürebilmek için, gövdenin rotatorları ve karın kasları özellikle güçlü olmalıdır.Hareketin son aŞamasında kalça fleksörleri ( rectus femoris, iliopsoas ve tensor fasciae latae kasları ) büyük rol oynar.

Kolun Hareketi: Öne doğru kırbaçlama hareketi, bağlıca kolun depresörleri ( pectoralis major ve latissimus dorsi kasları ) ve kolun ekstansörleri ( triceps brachii kası ) aracılığıyla gerçekleştirilir.

Karın kasları, kalça fleksörleri ve fırlatma kolu kaslarının birlikte çalıştırıldığı egzersizler: Supinasyon  pozisyonunda iken bir deniz topunu tavana doğru fırlatma ( kalça ve sırt antrenman sehpasında düz biçimde uzanmışken, omu< ve kollar bir uçtan sarkar.Bir yardımc? da bacakları sabitler. )

C?R?T ATMADA GÖRÜLEN SAKATLIKLAR

Ciritçi dirseği; humerusun ulnar epikondilinin yangİsal tepkimesidir               (epikondilit).Bu durum, kassal, tendinöz, kapsüler, ligamantöz, kemiksel ve kondral yapıları etkileyen bir dizi aşırı yüklenme sorununu içerir.

Etioloji:

Ciritçi dirseği genellikle yanlış atma teknişine bağlıdır.Buna ek olarak, kassal hazırlık ve ?sınmanın yetersiz olması ve yüklenme ile yük taşıma kapasitesi arasındaki uyumsuzluk da önemli rol oynayabilir.

Rusya’da yapılan çalışmalar, fırlatma hareketinde cirit 100km/saat ya da bunun üzerinde bir çıkış hızına ulaştı?ında, ortaya çıkan valgus zorlanmasının etkisini karşılayacak ulnar lateral ligamentin yırtılmaya direncinin yetersiz kaldı?ın? göstermiştir.

Semptomlar:

Ciritçi dirseğinin karakteristik bulgusu medial  epikondil üzerindeki bölgesel duyarlılıkla birlikte dirsekte a?rının olmasıdır.

Sa?altım:

Önce atma teknişi incelenmeli, atıcının bağına yakın olacak şekilde, ciridin öne doğru düzgün hareketiyle, valgus zorlanması azaltılmalıdır.Bazı durumlarda elin ciridi kavraması, yumruk yerine makas tutuŞu şekline değiştirilmelidir.Bunun nedeni, bu tutuş pozisyonunda pronator teres kasının daha iyi kullanılabilmesidir.Ayrıca, antrenman uygulanı?ında ki faktörler de göz önünde tutulmalıdır: Yeterli ?sınma, yüklenmenin dereceli olarak arttırılması, özel kassal hazırlık ve kuvvet egzersizleri uygulanmalıdır.Bundan başka, aşırı yüklenme problemleri ve miyogelozis durumlarını eklemek için, fizik tedavi ile sistemik ve bölgesel antiflojistik sağaltım uygulanmalıdır.

C?R?T ATMADA YER ALAN SPOR MOTORSAL ÖZELL?KLER

 • Özel hareketlilik
 • Vücut kuvveti
 • Koordinasyon
 • Hareket sürati
 • Denge yeteneği

C?R?T ATI?ININ MEKAN?KLERİ

Herhangi bir atışta, ciridin uçtuŞu mesafe aşağıdakilerle saptanır.

 • Atıldığı anda ciridin hız?
 • Uygulanan gücün açıs?
 • Ciridin açıs?

C?R?T ATMANIN TEKNİK SAFHALARI

 1. Ciridin Tutulu? şekli
 2. Ciridi Taşıma
 3. Yakla?ma KoŞusu
 4. Ciridi Geriye Alma
 5. Adım Ayarlama ( Çapraz adıma girme )
 6. Atı? Pozisyonunu Alma
 7. Atma

Ciridin Tutulu? şekli:

Cirit, ortasında sarılı bulunan sargının arka son kısmından tutulur.Böylece ciridin aşırlık noktası, elin ön  ?smında bulunmuş olur. Parmaklar sarg?ya dayandığı için, arkadan kuvvet taş,ınmasında parmakların dayanıklılığı da arttırılmış olur.Günümüzde cirit atma müsabakalarını izledişimizde iki tür tutuş şeklinin hakim olduğunu görürüz.

1.      Bu tutuş şeklinde cirit, bağ parmak ve işaret parmaşı ile tutulur.Cirit bağ parma?ın birinci boğumu ile işaret parma?ının birinci boğumları arasına yerleğtirilerek tutulur.Tutuş yine sargının arka tarafında olur.Dişer parmaklar ciridin üzerine hafifçe kapanır.Avuç içi ciride destek olur ve cirit elde yumuşak olarak ve rahat durmalıdır.

2. İkinci tutuş şeklinde ise yine sargının arka ucundan ve cirit bağ parma?ının birinci boğumu ile orta parma?ın birinci boğumunun arasına sıkıştırılarak tutulur.İşaret parmaşı bu tutuş biçiminde iki varyasyon gösterir.İşaret parmaşı ya ciridin uzantısında alt taraftadır ya da ciridin iç tarafında ve ciride dayalı olarak bo?ta bulunmaktadır.Bu ikinci tutuş biçiminin iki varyasyonuda dişer biçiminde oranla daha avantajlı görülmektedir.

Ciridi Taşıma:

Başlangİçta cirit sağ omuzun üst tarafında ve bağ hizasının biraz üstünde taş,ın?r.Ciridin ucu burunla aynı hizadadır.Kol dirsekten hafifçe büküktür.Ciridin ucu ileriyi gösterir.Başlangİç koşusundan ikinci işaretleme noktasına kadar aynıdır.Hiçbir şekilde kol, sİçrama ve sallamaya maruz kalmamalıdır.Bu da kolun kaskatı tutulması anlamında değildir.

Bir çok büyük organizasyonlarda cirit atıcılarını izledişimizde örneğin olimpiyatlarda veya Avrupa Şampiyonalarında, cirit atanlarda izledişimiz kadarıyla, bu atletlerin ciritlerini omuz üzerinde fakat omuz eksenine dik olarak değil de, ucunun biraz aşağıda, içi tarafta bulunduşunu görmekteyiz.Tüm bunlardan sonra ciridin taş,ınması ile ilgili olarak, cirit ile yapılacak koşuda, ciridin koşuya engel olmayacak biçimde taş,ınması ve beğ adım ritmine girerken, ciridin geriye götürülmesine ve atışa engel olmaması gerekmektedir.

Yakla?ma KoŞusu:

Ortalama yaklaşma koşusu 30m civarındadır.Koşunun son kısmı ‘ çapraz adımlar ‘ diye anılır.Koşunun başlangıç kısmı koşu alanının  yarıdan fazlasın? kapsar ve çapraz adımlar ikinci markeden ( işaret noktası, ) başlar.

Atıc? birinci işaret çizgisinde ayaklar gayet rahat ve hafifçe açık olarak koşuya başlar.Birinci ve ikinci işaretleme noktaları arasındaki mesafeye 8-10 adımdır.Atıc? ikinci işaretleme noktasına sol ayaşı ile basacaşı için başlangıç koşusuna sağ ayaşı ile başlar, eğer sol ayaşı ile başlarsa adım sayısı dokuzdur.İkinci işaret noktasına kadar vücut hafifçe öne doğru eğilerek ve ikinci işaret noktasına bakarak koşulacaktır.

Cirit atıc? birinci bölümde kendisine gerekli olan sürati sağlamak için, cirit ile birlikte ritimli bir biçimde arttırma yapar gibi ko?malıdır.KoŞu anında yumuşaklık ve rahatlık esastır.Birinci bölümde kazanılmış olan sürat ve çabukluk hiç kaybedilmeden ikinci bölümün birinci adımına başlanabilmelidir.Son bölümde aynı sürat devam  ettirilmeye çalışılarak, atıcının kendisine özgü becerisine ve teknik uygulamasına başlanmış olur.Teknişi zayıf olan atıcılar, beğ adım ritminin ilk üç adımın? süratli yaparlar ki son adım sırasındaki çabukluşun kaybolmasını önlenmiş olurlar.Bunun başında beğ adım ritminin uygulanı?ında da yumuşak olmak ve dengeyi bozmamak gerekir.Atıc?, atış durumu için gerekli maximal çabukluŞu koşullandıracak biçiminde ve son duruma istenen biçimde gelmek zorundadır.

Beğ Adım Ritmi:

Yakla?ma koşusunun sonunda ve koşuya Ba?lı olarak, atış durumuna değin yapılan bir bakıma çapraz adım da dedişimiz bölümdür. Bu bölümde yer alan beğ adım ritmi bazı atletler tarafından beğ adım, bazı atletler tarafından da üç adım ya da yedi adım olarak uygulanmaktadır.Ancak tüm bu varyasyonlar arasında beğ adım ritmi en elverişli ve en uygunu olduğu için daha fazla sayıda atlet tarafından uygulanmaktadır.Beğ adım ritminin uygulanı?ındaki hareketlerin tümü, yaklaşma koşusunda elde edilen süratin, atış durumuna gelinceye değin devam ettirilmesini sağlamaktadır.

İlk adım bu bölümün en uzun adımıdır.Bu adım alınIrken etkili ve hafif bir sekme hareketi yapılır.Aynı anda atış kolu çok az öne getirilerek ciridin geriye götürülmesi için ilk harekete de yardımc? olmaktadır.İkinci adımda, cirit geriye götürülmeye başlanır.Bu sırada, atış pozisyonundaki gövdenin duru? şekline hazırlık yaptırır.

Gövdenin aldığı duru? şekli, atış pozisyonunda aldığı ?ekle yakın bir görünüm arz eder.İkinci adımın sonunda vücudun aldığı pozisyonda  atış omuzu 90°, kalçanın arkaya doğru döndürülmesi de 45-90° olmalıdır.Atı? kolunun aktif olarak arkaya doğru gerilmesi sırasında, el a?aşı yukarı omuz yükseklişinde ve cirit ucu da göz hizasında bulunmalı, cirit ve vücudun uzun ekseninde en uygun açısal bir durum yaratmalıdır.

Geriye götürülen gövde, dikey eksenden 30-36° uzaklaşarak, ciride en uygun yükselme açıs? sağlanmalıdır.Bu durumda, cirit omuz ve kalçadan geçen eksenlerle bir paralellik göstermelidir.

Üçüncü adımda ,gövdenin şekli değiştirilmez.Süratlenmeyi arttırmak için, ayakların aktif olarak kısa zamanda yerle kontaşı sağlanmalıdır. Sol bacak üzerinde bulunan vücut aşırlığı, 4. adımı alır almaz, sol ayağın kuvvetli itme hareketi sırasında sağ bacak bariz bir şekilde sol baca?ın önünde bulunmalıdır.

Cirit atma teknişi zayıf olan acemi atıcılar, 5 adım ritminin ilk üç adımın? genellikle çabuk alırlar.Bu olay, son adımda çok çabuk yapılması gereken atış hareketi çabukluşunun kaybolmasına neden olmaktadır.

Dördüncü adım, ‘çapraz adım’ veya atışa ‘hazırlık yaptıran adım’ şeklinde adlandırılmaktadır.Bu adımla atıc?, yere yakın bir adım alarak kendine en uygun dü?en atış pozisyonuna gelmektedir.

Bu bölümde yapılacak hareketleri  özetleyecek olursak;

1.      Ciridin geriye alınması

2.      Ak?c? ve ritimli bir koşu

3.      Atı? durumuna gelme

4.      Atı?

Ciridi Geriye Alma ve Atı?:

İkinci işaretleme noktasına iki adım kala ciridin ucu yavaş yavaş yukarıya ve geriye doğru hareket etmeye başlar.Sol ayak işaretleme noktasına geldişi zaman çapraz bir adım atılır.Sağ ayak ile yapılan bu hareket vücudun üst kısmın? atışa hazırlamak içindir.Bu çapraz adım esnasında cirit geriye çekilir.Buna bağlı olarak vücut hafifçe geriye doğru yaslanır.

İlk iki adım esnasında cirit yana?a yaklaşık olmak üzere tamamı ile geriye çekilir ve ciridin ucu göz hizasına getirilir.Vücut sağa doğru döndürülür.Sol omuz atış yönünü gösterir.Sol kol hafifçe k?vrıktır.Kalçalar ileriye doğru bakar.Atılan adımlar atış istikametindedir.İkinci uzun ve alçak çapraz adımda üst kısım daha fazla geriye yaslanır.

Atıc? sağ ayak topuşunun üzerine iner.Döndürme adımında ise sol ayak sağ aya?a çapraz olduğu için sağ ayak üzerinde olan vücut aşırlığı ayak burnuna doğru geçer ve bu sırada hafifçe kıvrılır.Uzun bir adımdan sonra sol topukta yere bastığı zaman sağ baca?ın yuvarlanma durumu biter.Sol kol serbest ve vücuda çapraz olarak kıvrılır. Böylece uzun sol adımdan dolayı vücudun üst kısmı iyi bir yay pozisyonuna geçer.Sağ kol ( ciridi tutan kol ) düz bir şekilde geriye doğru uzatılır.Ciridin ucu sağ göze çok yakın tutulur.Gözler ciridin gideceği istikamette yukarıya bakar.Atı? vücut aşırlığı hafifçe k?vrak olan sol ayak üzerine geçmeye başladığı zaman yapılır.Üst kısım bir kırbaç gibi ileriye doğru hareket ettirilerek, dirsek ciridin önünde olmak üzere büyük bir hızla atış istikametine çekilmeye başlanır.Cirit vücut aşırlık merkezi ile k?vrak sol bacak üzerinden geçen hayali bir çizgi meydana gelir.

Bu sırada bağ ve sol omuz atışta ciride düz bir yön verebilmek için hafifçe sol tarafa verilir.Bundan sonra cirit sağ el ve parmaklarla elden çıkarılır. ‘ Atı?ta vücudun sol taraf? bir an fix edilmiş durumda olmalıdır.Ciridin elden çıkış anındaki yerle olan açıs? toplam olarak yaklaşık; 32-36 derece olmalıdır.Ancak bazı koşullarda uyulması halinde, zorunlu olarak     ( hava şartlarına bağlı olarak ) ciridin uçuş açısında bazı değişiklikler görülebilir.Ciridin son olarak elden çıkışındaki bu pozisyonuna vuru? ya da pratikte  söylenildişi gibi tokatlama diyoruz.Bu hareketin uygulanı?ında omuz çemberi merkez yapılarak atış kolu çok çabuk olarak öne çekilirken sonunda el bileği ile yapılan bir silkme hareketidir. ‘

Yan son hareket bilekle yapılır ve işaret parmaşıyla itilerek  dönme verilir.Ciride son temas eden yer işaret parmaşıdır.Vücut aşırlığı sol bacak üzerine geçerken sağ bacak dışarıya çevrilir ve sol bacaşı çapraz olmak üzere sürüklenir.Bu muazzam hız ve hareket miktarından dolayı ters tutuş ( ayak değiştirme ) sol ayak, parmak uçlarından tamamen açıldıktan sonra olur.Atı? esnasında sol diz dikleşir.Sağ ayak pasiftir.Kalça hareketi yapılırsa cirit sağa doğru gider.Kadınların anatomik olarak kalça yapıları erkeklerinkinden değişik olduğundan son atış anı için dönüldüşünde arkada kalan sağ baca?ın ayak burnu atış istikametinde olmayıp  biraz daha dışa-sağa basılır.

İsveç Teknişi ile Ciridi Geriye Götürme:

1914 yılından beri bilinen ve uygulanan ciridi geriye götürme teknişidir.Bu teknikte, bağ üzerinde tutulan cirit aynı doğrultuda geriye doğru götürülür.Bu yüzden, ciridin koşu sırasında oldukça yukarıda tutulması ve taş,ınması gerekir.Bu tür geriye götürme şekli, atış omzunun öne geçmemesini de sağlar.

Fin Teknişi İle Ciridi Geriye Götürme:

Bu teknik, 1927 yılından beri uygulanmaktadır.Teknişin en belirgin özelliği, ciridin geriye götürülme sırasında atış kolu ile atış omzunun rahat ve yumuşak bırakılmasına yardımc? olmasıdır.Bu teknişe göre cirit geriye götürülmeden ciride kavis yaptırılarak, ön-aşaşıya, sonra arka-yukarıya kaldırılarak cirit geriye götürülür.

Rus Teknişi İle Ciridi Geriye Götürme:

Bu tür geriye götürme teknişinin en belirgin özellikleri şöyle sıralanabilir.Bağ yükseklişinde tutulan cirit, önce yukarıya kaldırılarak atış kolu iyice gerilir.Daha sonra, gergin atış kolu ile cirit yukarıdan kavis yaptırılarak geriye doğru götürülür.

Dünya çapında iyi derece yapan atıcıların ciridi geriye götürme teknikleri üzerinde yapılan araştırmalarda, genellikle İsveç teknişini tercih ettikleri gözlenmiştir.Özellikle, bu teknik acemi cirit atıcılarına daha kolay gelmekte olup, öğrenilmesi de oldukça basittir.

Ciridi değişik geriye götürme Şekillerinden dolayı, atış ritminde de değişik teknik varyasyonlar ortaya çıkmıştır.Örneğin: Fin teknişini uygulayan atıcılar 7 adım ritmi ile atışa hazırlık yaparken, İsveç teknişini tercih edenler ise 5 adım ritmine göre atış yapmaktadırlar.

Son üç adımdaki ciridin tutulu? şekli, her üç ayrı teknişi uygulayan atıcılarda aynıdır.Örneğin: Atı? kolları aşaşıya yukarı gergin, avuç içi yukarıyı göstermekte ve cirit ucu göz yükseklişinde bulunmaktadır.

SAKINILACAK HUSUSLAR

1.       Ciridi özellikle gergin kolla taşımak.

2.       Son adımlarda yukarıya doğru sİçramak.

3.       Omuzların ileriye dönük pozisyonda koşulması.

4.       İki defa çapraz adım almak.

5.       Gövdenin öne doğru eğilmesi ve kalçanın çökmesi.

6.       Atı? kolunun bükülmesi ve ciridin uçuş yolundan ayrılması.

7.       Öndeki ayağın sola çok uza?a konulması.

8.       Vücudun sağ tarafından ciridin atılması.

AMAÇLAR

1.       Ciridi el uzunluşunda, uzunca tutmak.

2.       Son adımları genişletmek ve yavaş yavaş sağ baca?ın gerilmesi.

3.       Ko?arken düz bir hat takip etmek.

4.       Vücut aşırlı?ının arkadaki bacak üzerinde tutulması.

5.       Vücudun alt kısmıyla, üst kısmı arasında bükülme olması.

6.       Atma kolunun düz olması ve elinin avuç içinin genişçe tutma yerinin üstünden kavraması.

7.       Sol baca?ın öne düzgün konması ve üzerine gidilmesi.

8.       Atma pozisyonunda gövdenin geriye alınması ve dirseğin atma esnasında yukarıda tutulması.

REKORLAR

Olimpiyat:

68,91m  Trine HATTESTAD ( NOR, Sydney, 09 / 2000 )

90,17m  Jan ZELEZN? ( CZE, Sydney 09 / 2000 )

Dünya:

71,54m  Osleidys MENENDEZ ( CUB, Rethymono, 01 / 07 / 2001)

98,48m  Jan ZELEZN? ( CZE, Jena  25 / 05 / 1996 )

Türkiye:

61,13m Aysel TA? ( İstanbul, 30 / 05 / 1998 )

75,82m Fikret ÖZSOY ( Rimini, 30 / 05 / 1992 )

ULUSLARARSI STANDART C?R?TÇ?LERİN KOND?SYON TEST  NORMLARI

Erkek Bayan
30m. deparlanse 2,9-3,0sn 3,2-3,3sn
100m. deparlanse 10,2-10,4sn 11,5-1,8sn
Durarak uzun atlama 3,10-3,20m 2,70-2,80m
Durarak üç adım  atlama 6,20-6,40m 5,30-5,40m
Dikey sİçrama 19,0-19,50m 16,50-17,50m
Bağ üstünden gülle fırlatma ( erkek: 7,25kg , bayan : 4kg ) 24-26m 17-19m
Koparma V.A. + 10-15kg V.A. + 5-15kg.
Skuat 2 x V.A. 1,5 x V.A.
Durarak cirit atma 65-70m 44-46m
3 fuleden atış 74-76m 52-54m
Tam koşudan atış 84-86m 60-62m

C?R?T ATMADA ANTRENMAN PLANLANMASI

‘ Bir müsabaka  sezonunun kapanmasından sonra o müsabaka sezonunun bir değerlendirmesini yapmak, yeniden hazırlanacak antrenman programı için önemlidir.Önceden yeterince alınmış olan notlar, bize temelde antrenman planlamasına koyacaşımız performans hedeflerinin saptanmasında ve antrenman periodlaron da kalitelerin yüzde olarak daşılımlarına büyük ???k tutacaktır.Bunun için çok yönlü bir antrenman günlerinin saptanmasında, antrenman kaliteleri hakkında, halter ile yapılan aşırlık çalışmalarında, sayı ve serilerin saptanmasında, tekrarda, özellikle dikkat çekici rahatsızlık atletin kişisel özelliklerini tanımamızda bize yardımc? olacaktır.Antrenman defterinin yanında bir de müsabaka zamanlarını belirleyen bir grafişin hazırlanmasında yarar vardır.Hazırlanacak olan grafişin başlangıç noktasın? , geçen sene gösterilen ortalama performans değeri olmalıdır ‘

HAZIRLIK EGZES?ZLERİ

A.     Ritim kazandırıc? alı?tırmalar:

1.      Yanlara ve öne doğru galop adımları

2.      İki yürüme ya da koşu adımından sonra ‘ 3 adım ‘ritmi çalışması.

sol

sol

sağ

3.      3 adım ritmini çapraz adım ile birleğtirerek ‘5 adım’ ritmi çalışması. 5 adım ritmi için çizgi çalışması.

Sol                                            sol                            sağ                            sol                          sol                     sağ

sağ

4.      5 adım ritmini koşu adımları ile birleğtirerek çalışma.

5.      Atı? kolunu omuz yükseklişinde  ve geride tutarak 3-5 adım ritmine girme çalışması.

B. Bükülü ve gergin atış kolu ile atış hareketini kazandırıc? çalışmalar:

1.      Fırlatma topuyla atış hareketini geliştirici  özel oyun ve alı?tırmalar

2.      Değişik araçlardan faydalanarak hedefe ve uza?a atışlar.

3.      Omuz ve kalça bölgesini açıc? ve yumuşatıc? çeşitli cimnastik hareketleri.

4.      Atı? kolu gergin, öne adım duruşundan atışlar.

C.     Atı? pozisyonu ile atış? öğretici ve geliştirici alı?tırmalar:

1.      Cirit arkada bir eğ tarafından tutulur ve atış kolu geriye götürülerek ciriti çekme çalışması.

2.      Hedefe atışlar.

D.    iki- üç adımdan  ,sonra atış? öğrenme ve geliştirici alı?tırmalar:

1.      Atı? kolu gergin iki adım hız alarak atışlar.

2.      5 adım ritminin ayarlanması geliştirilmesi

3.      Ciridi 5 adım ritmi içinde atışlar ( yürüyerek, koşarak)

E.     Cirit atma teknişini ‘ hız alma koşusu’ ile başlama alı?tırmaları:

1.      Kontrol işaretlerini kullanarak teknişin geliştirilmesi.

2.      Ciritle atışların yapılması.

KAYNAKÇA

SÖNMEZ, T?RYAKi G.  ‘ Atletizm Ders Notları ‘ , Bolu / 1999.

J.M. BALLESTEROS / J. ALVAREZ, Çeviri: GÜNGÖR, G.  ‘Atletizm Temel Antrenörlük Bilgileri’ , Nisan / 1997.

WE?NECK, J.   Çeviri: Dr. ELMACI Semra, ‘ Spor  Anatomisi’ , Ankara / 1998.

DEM?RC?, N. ‘‘A’dan Z’ye spor” ,  Neyir Yayıncılık, s: 33, 1995.

GÜNDÜZ, N.  ‘Atletizm (Atmalar)’ , UŞur Ofset Matbaası, s:108-109, ?zmir / 1998.

??LER, M.  ‘ Atletizm (Koğular-Atlamalar-Atmalar) Teknik-Metod-Antrenman’ , Ankara / 1997.

ARACI, H.  ‘ Okullarda Beden Eğitimi ‘, Ankara / 1999.

dosyayı buradan indirebilirsiniz.Benzer Yazılar

4 thoughts on “atletizmde cirit atma 2 – ödev

 1. tOmKaUlİtZ

  bnce çok güsel olmuş çok saolun…

 2. admin

  ödevin resimli halini indirmek için yazının altında linkten düzgün halini indirebilirsin ali

 3. mali

  iğrenç olmuş bence düzltilmeli saygilarımla ezuklarrrrrrrrrrr

Yorum Ekle