beden eğitimi ve spor nedirı – beden eğitimi ve sporun tanımı – ödev

Alı?kanlık edindirme yoluyla eğitimin, akıl yürütmeyle yapılan eğitimden önce gelmesi gerektişi besbelli olduğundan (nasıl ki ruhtan önce beden eğitimi gelir)çocuklarınız? cimnastişe ve güreği çalışmaya göndermemiz gerektişi de açıktır. bUnlardan ilki vücudun kendisini düzenler. Öteki kişi hareketlerini.

Aristo

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Beden eğitimi ve spor. Bedensel hareketlerin belli bir biçimidir. Bedensel hareket yaşamımızın bir parçasıdır, onu biçimlendirir ama ondan da büyük ölçüde etkilenir. Bu etkilenme spor içinde geçerlidir.

GRUPE şöyle diyor:

“Çok genel bir anlamıyla hareketimizin-bütün bedenimiz gibi bizim yaşamımız? oluşturan bir parçasıdır. Bir şeye biçim vermek, bir şeyi ifade etmek ve bir şeyi bildirmek, kavramak, bir şeyi tanımlamak, herhangi bir yere hareket etmek veya herhangi bir yerden bir yere ulaşmak. Bunlar hareketimizin geniş anlamıyla ne olduğunu açıklamaya yarayan örneklerdir, birincisi dünyayı anlamamıza yardımc? olur. İkincisi çevremizi gerçek yada sembolik durumların örnekleri alg?lamamızın bir aracıdır.1

Spor bugünkü yapılı? biçimine, ilk toplumlardan modern toplumlara doğru olan değişim içinde yasam biçimi olma, estetik ve fizik güzellikleri yakalama, elitlere eğlence kaynaşı olma, savaşlara hazırlanma, soğuk savaşın aracı olma gibi bir kısım aŞamaları geçerek gelmiştir. Bu değişim içinde spor, 20. yüzyıldan başlayarak, bilimsel çalışmalara açılmış, değişen toplumsal koşullar nedeniyle ekonomik bir yön kazanmaya başlamıştır.2 Toplumlarda meydana gelen değişimlerde beden eğitimi ve sporun çeşitli alanlarında kendini göstermektedir, bunlara örnek olarak; futbol, basketbol, tenis ve kitlelerin büyük çoşunluŞu tarafından uygulanan yaşamboyu spor ve sağlıklı yaşam felsefesi ile değişimler kendini göstermektedir.3

Spor özgürleğmektir, çünkü sportif eylem sırasında kendi gücümüzün sınırlarını öğrenmeye ve yeteneklerimizi bilmeye , kısaca kendimizi tanımaya , tanıdığımız bireysel yeteneklerimizi kullanmaya, kullandığımız becerilerimizi geliştirmeye ve sonuçta kendimizi mükemmelleğtirmeye yani özgürleğmeye başlarız.(web2) Nitelikli insan gücü sağlıklı olmadan verimli olamaz ve kendisinden beklenen katkıları yapamaz. insanların, özellikle gençlerin beden ve ruh yapısının eğitilip geliştirilmesinde en uygun ve en tesisli araç; hareket faktörünün her çeşidini kapsayan beden eğitimi ve spor eğitimidir.4

Spor ; yapan insanda, daha yetkin ve daha yeterli olma bilinç, duygu ve isteğini yaratan bir eylemdir. Bu mükemmelleğme sportif davranışın içerdişi güzellik ve erdemlilikle bütünleğince spor, yalnız yapanda değil, izleyende de mükemmelleğme istek ve bilincini uyandırır. Çünkü gerektişince gerçeklesen bir sportif davranış insani örnek alınacak, özenilecek, yinelenip, daha iyisi için çaba gösterilecek biçimde etkiler.5

Spor bir aydınlanmadır. Bireyin daha küçük yasta kendi sportif bilincine ulaşması yani kendi sportif tanımın? bilmesi kendini bilmek yolunda en önemli adimdir. Kendini sporla da bilmek, geliştirmek, yetkinleğtirmek, özgürleğtirmek sporla gerçeklesen bir aydınlanmadır.  Spor, bir deneme, bir çaba ve bir uğraştır. Yani bilinenlerden, yapıla bilinenlerden, becerilenlerden hareketle, yeni olanı ortaya çıkarmak, olanı asmak çabasıdır. Mutlaka sonuca varmak zorunlu değildir. Spor , sonuçta olmak değil, yolda olmaktır, eylemde olmaktır. Sporu co?kulu, haz verici, yapıc?-yaratıc?, geliştirici k?lan böyle hep deneyen, daha olumlusuna yönelen uğrağ içinde bulunmaktır. Orada insan bedensel ve zihinsel tüm güçlerini sonuna dek kullanır, orada insan neleri başarabileceğini bilir, kendini tanır. Spor Bir Hümanizmdir. Hiçbir çıkar, günlük kaygı gütmeksizin insanin kendisinden geliştirdişi yapıc?-yaratıc? uğrağ olması bakımından Spor bir Hümanizmdir. Bir hümanizma olması bakımından spor yanlız insan için vardır. insanın dışında hiçbir varlık spor yapamaz. Spor uğrağına insan tek bağına girer; takım sporu da olsa her sporcu kendi özgün uğraşın? kendisi verir. Fakat bir tek insana özgü spor olmaz. Bireysel sporlar olabilir ve vardır, fakat bireye özgü spor olmaz ve yoktur. Bu nedenle uluslara özgü ya da ulusal sporlar da olamaz, fakat ulusların aşırlıklı olarak yaptıkları sporlar bulunabilir. Çünkü bir spor olgusu daha ortaya çıkarken bütün insanlar için geçerlik taşır. Öyleyse spor insanların ortak eylemidir, yani insana özgüdür. Spor insanin tüm yaşamına özgüdür. Ayrı deyişle spor insanin sürekli etkinlişidir. Sporu yanlızca bir beden olayı olarak görenler onu insan yaşamının belli bir dönemine özgü sayarlar. Oysa spor önce bir beden olayı olmasına karşın bedeni çok asar ve dişer yönleri onu insan yaşamının bütününe yayar. Burada herkes için spor önemle ortaya çıkar. Çünkü burada spor insan için bir haktır. Sporun tek tek her insan için hak olduğu yerde her insanin kendisine en uygun sporu yapması gerekir. Ayrım gözetmeksizin her insan bir spor olgusuna katılabilir. Bu da herkes için spor demektir. insanı merkez alan bir çevre olayı bedenden başlayan bir kültür olayı olarak spor insana özgün bir yasama biçimi kazandırır. Bu sportif yaşama biçimi’dir. Sporun günübirlik yasamaya koşut gelişmesi bu başlamda gerçekleşir. 5

Sonuç olarak. Beden eğitimi ve spor eğitimini hareket etmeyi öğrenmek ve hareket yoluyla öğrenmek biçiminde tanımlayabiliriz. Bir başka deyişle, beden eğitimini , fiziksel hareketlerin planlı bir gelişme doğrultusunda ya?antıya  dönüştürülmesi olarak açıklayabiliriz.6Ayrıca beden eğitiminin doğru anlamı genç insanlara istekleri doğrultusunda yeni görüİler verecektir, bu görüİler; sağlam bir yaşam felsefesi olarak yaşamlarına yans?yacaktır ki , bu da ileriki uğrağlarında bir rehber olarak yardımc? olacaktır. 1


1 VOIGt, Dieter.’ Spor Sosyolojisi’ Çev: Ayıe Atalay,  S,99, Alk?m Yayınları, 1999

2 <http://www.psikolog.org.tr/bulten/yazilar/05_spor.htm>

3 BUCHE.A,Charles, ‘Foundation of Physicial Education Sport’ The C.V. Mosby Company S.T. Louis-Toronto-London, 1983

4 E.ERKAL, Mustafa, ve ark. ‘Sosyolojik Açıdan Spor’ Genişletilmiş 3, Bask?, Der Yayınları 1998-İstanbul

5 <http://alitemiz.kolayweb.com/396576751933.html>

6 TAMER,Kemal, ‘Beden Eğitimi ve Oyun ÖĞretimi’ Anadolu Üniversitesi AÖF yayınları No: 101 S;2Benzer Yazılar

Yorum Ekle