cimnastikte koşu kipesi – asılma kipesi – sallanma kipesi – düşüş kipesi – ödev

indir (resimli hali)

KoŞu Kipesi

Alı?tırmacı adım durumunda kalçadan hafif bükülü, gergin kollarla ve düz tutu?la Barfiks barını kavrar. Gergin kollarla vücut yay şeklini alıncaya kadar koşulur. Bu anda ayak bilekleri bara dokunacak şekilde kalça bükülür. Bacaklar öne-yukarı yapılan sürekli bir gerilme (Kipe vuruŞu) ile birlikte ellerle bileklerden bir çevirme hareketi yapılır. Böylece dayanmalı duru?a geçilir. Hareket daha çok çekme şeklindedir.

Yardım şekli

Bacakların yeri itmesinden sonra, Ayakların bara yaklaşmasın? kolaylaştırmak için üst baca?ın arkasından itmeyle yardım edilir. Aynı anda dişer elle sırttan kipe vuruşuna yön verilir ve gövdenin yukarı alınması sağlanır.

Ön Alı?tırmalar

Ön alı?tırmalarda amaç öğrencilere çekme-itme hareketini kazandırmaktır. Bu aŞamada en uygun ve en yararlı araç Asimetrik Paraleldir. Bu araç olmadığı zaman Barfiksin önüne alçak bir kasa da konulabilir. Kasa veya Asimetrik paralelin alçak barı, üst barda karın üstü durulduğu zaman ayak uçlarına dokunacak yüksekliktedir.

1. Barfiks barı kavrandıktan sonra ayaklar kasaya dayanır, öne ve geriye dizlerden bükülme ve açılma yoluyla sallanma yapılır. Geriye sallanma başlarken, kasa itilir ve bacaklar gerilir. Aynı zamanda ellerle yapılan bir çevirme ile dayanmalı duru?a geçilir.

devamı–>

b. Aya?ın bîri Kasaya veya alt bara dayanırken dişeri gergin ve ayak bileği üst bara yakın tutulur. Bu durumda öne-geriye sallanma yapılır. Yine geriye sallanma başlarken yukarıda tutulan bacak üst barı yalayarak yukarı çekilir ve ellerle çevirme yapılır. Bir elle alt bacak üst bara veya Barfiksin barına yakın tutulurken dişeri ile sırttan itme yolu ile harekete yardım edilir.

c. Bağ yükseklişindeki Barfikste yardımla koşu kipesine geçilir. Yardımcıların en önemli görevi bacakların bara yaklaşmasın? sağlamaktır. Fakat koşunun son kısmında kalçanın öne doğru aşırı gerilmesinden vazgeçmek yerinde olur. Barın önüne bir kasa parçası, sİçrama tahtası konulmak veya tebeşirle işaretlemek suretiyle belirli alanda koşu sağlanır. Bu ise öğrencilerin bacaklarını bara daha kolay yaklaştırmalarını sağlar.

Hatalar

Uygulamada kolların bükülmesi, bacakların yeterli ölçüde bara yaklaştırılmaması kalçanın ve bacakların gerilmemesi, kipe vuruŞu ile birlikte ellerle çevirme hareketinin yapılmaması görülebilen en önemli hatalardır. Daha önce de açıklandığı gibi kipelerin en kolay yapıldığı bu alette hataların zamanında kaldırılması dişer aletlerdeki kipeler için çok önemlidir. Çünkü bütün aletlerde yapılan kipelerde hata noktaları ve çeşitleri genellikle ortaktır.

Asılma Kipesi

Teknik ve yardım şekli bakımından yürüyü? kipesinin aynıdır. Fakat yürüyü? kipesine oranla daha güç ve yüksek Barfiksteki kipelere hazırlık teğkil ettişinden ayrı bir başlık altında anlatılması yararlıdır.

Alçak Barfikste bacaklar bitişik ve kalça bükülüdür. Alı?tırmacı gergin kollara ve düz tutu?la barı kavrar. Dizlerde hafif bir bükülme yapıldıktan sonra iki bacakla minder itilerek bükülü kalça ile arkaya atlanır. Ayaklar minderden biraz yüksekte olacak şekilde bacaklar ve gövde öne sallanmaya bırakılır. Bu sallanma kalçanın hafif öne gerilmesiyle son bulur. Bundan sonraki hareketin akığı koşu kipesinin aynıdır. Yine asılma kipesinde uygulanacak yardım şekli koşu kipesinin tamamen aynıdır.

Ön Alı?tırmalar

Asılma kipesinin oldukça zor bir hareket olduğu unutulmadan yapılacak ön hazırlıklar ve kuvvet alı?tırmaları Cimnastikçiye verilmiş olmalıdır. Özellikle sırt ve karın kasları hareketin zorluk derecesi ile doğru orantılı olarak gelişmiş olmalıdır.

1. Bükülü kalça ile öne sallanmanın sonunda bir ayakla yer itilir ve bacaklar barlara yaklaştırılarak kipe hareketi yapılır ve kollara çıkılır.

2. Alı?tırma (1) aynen tekrar edilir. Fakat asılmadan sonra tek bacak yerine yer iki bacakla birlikte itilir.

3. Düz, ters ve karşı?k tutu?larla asılma kipesi. Bütün alı?tırmalar yardımla yapılır.

Hatalar

Asılmaya geçmeden önce kalçanın öne sürülmesi, yaya dü?ecek ölçüde aşırı bir gerilme ve kipe vuruşunun çok dik oluŞu görülen, düzeltilmesi gerekli hatalardır.

Sallanma Kipesi

Alt iniş ve elan alma bölümünde anlatıldığı gibi alı?tırmacı aletin bir iki adım arkasında durur. Düz tutu?la asılı duruma sİçranır. Böylece vücut çok hafif bir sallanma kazanmış olur. Elan aldıktan sonra geriye sallanmanın sonunda kalça hatif dışa alınır. Vücut tamamen gergindir. Aletin arkasında yapılan bu bükülme hareketi düşey doğru geçilirken a?ın bir gerginlişe ulaş?r, kalça öne sürülür. Daha sonra bacaklar hızla yukarı çekilir ve koşu kipesi bölümünde anlatıldığı gibi yapılır. Kollar tamamen gergin ve bağ hareketin akığı boyunca gö?se alınmıştır.

Yardım şekil

Bir yardımc? aşağıdan kalçadan kaldırma ve omuzlardan itme yolu ile elan alınmasına yardım eder. Dişer iki yardımc? aletin altındaki kasaların üzerinde durur ve üst baca?ın altından kaldırma belden itme yoluyla yardım ederler. Alı?tırmacı kollarda dayanması durunca çıktıktan sonra öne devrilmemesi için dengede tutulur.

Ön Alı?tırmalar

Sallanma kipesi yüksek Barfikste yapıldığı için yeni başlayanlarda genellikle korku uyandırır, önemli olan kipeye geçmeden önceki çeşitli tutu?larda sallanmaların uzun süre yapılmış olması ve öğrencinin alete alı?tırılmasıdır.

1. Düz tutu?la asılı durumda sallanma. Her öne sallanı?ta bacaklar yukarı savrulur. (Kalça bükülü). Öne sallanmanın sonunda alı?tırmacı vücudunu gerer ve kalçasın? öne iter. Yine her geriye sallanmanın sonunda tutuş düzeltilir ve kalça hafif dışa alınır. Tutuş çözülmesi sonunda herhangi bir düşmeyi önlemek için yardımc? devamlı olarak elleri gözler. A?aşı atlama geriye sallanmanın sonundadır,

2. Ters ve çapraz tutu?la sallanma.

3. Öne sallanmanın sonunda 1/2 dönüş, tekrar düz tutu?a geçme.

4. Düz tutu?a elan alma, öne ve geriye sallanmadan sonra a?aşı atlama.

5. Düz tutu?la asılı duruma geçme. Elan alma ve öne sallanmanın sonunda vücudun gerilmesinden sonra bacakları bara yaklaştırma. Tekrar a?aşı atlanır.

6. Barfiksin altına yardım için iki, arkasına da enine başka bir Kasa konur. Alı?tırmacı Barfiksin bir metre arkasındaki kasanın üzerine çıkar. Düz tutu?la kalçadan bükülü bir şekilde bacaklarını hızla bara yaklaştırır. Kasanın üzerindeki yardımcılar yukarıda anlatıldığı gibi kipe vuruşuna yardım

ederler.

7. Düz tutu?la, yardımla elan alma ve hemen arkasından  yardımla kipe.

Hatalar

Uygulamada görülebilecek en önemli hatalar öne sallanmada kaçanın çok erken bükülmesi ve elanın fazla alınmasıdır. Bunun için kalça ve bacakların uzun süre gergin tutulması, kolların hiçbir zaman bükülmemesi öğrencilere tavsiye edilmelidir.

Hareketi Değiştirme ve Başlamalar

a. Düz tutu?la sallanma kipesî, öne veya geriye karın dönüşü,

b. Düz tutu?la sallanma kipesi, düz tutuŞu mihver dönüşü.

c. Düz tutu?la sallanma kipesi, erişmek.

d. Ters tutuca sallanma kîpesi, ters tutu?lu mihver dönüşü.

e. Sallanma kipesi ve hemen arkasından topu ve bükülü atlayı?lar.

f. Çapraz tutu?la sallanma kipesi.

Düşü? kipesi

Kollarda dayanmalı duru?ta gövde geriye doğru düşürülür. Kollar gergin ve kalça sürekli olarak bükülür. Bu düşme ile devrilme sonucu ayak uçları bardan 25-30 cm. açılmayacak ve aynı yükseklikte olacak seklide kipe pozisyonu alınır. Gövdenin öne hareketi sona erdikten, geriye  sallanma başladıktan sonra kipe vuruŞu yapılır. Kollar gergin ve bağ göğüste tutulur. Gövdenin kipe pozisyonunda tutulması ve geriye dönüş noktası, geçildikten sonra kipe vuruŞu yapılması gerekir.

Yardım şekil

Gövdenin geriye devrilme hareketini üst baca?ın arkasından frenlemek çok önemlidir. Böylece ayakların bara yakın tutulması sağlanmış olur. Kipe vuruŞu anında, bütün kipelerde olduğu gibi üst baca?ın arkasından ve sırttan yardım edilir.

Ön Alı?tırmalar

Düşü? kipesi Barfiksteki «Kipe hareketleri» gurubunun hareket teknişi ve kuvvet bakımından en güç olanıdır. Düşü? kipesine geçmeden önce anlatılan bütün kipelerin metodik ve teknik yönden doğru uygulanmış olması gerekir. Bu aŞamadan sonra zaten karın, kol ve omuz kasları yeteri ölçüde gelişmiş, kipe hareketinin teknişi kavranmıştır. Bunun için yapılabilecek birçok ön alı?tırmaya gerek kalmadan hemen yardımla düşüş kipesine geçilebilir.

Hatalar

Hareket uygulanırken kolların bükülmesi en önemli hatadır. Bunun yanında karın kaslarının zayıflı?ından dolayı ayakların bardan uzaklaşması ve gövdenin geriye hareketi başlamadan yanlış zamanda kipe vuruŞu da hatadır. Bunları ortadan kaldırmak için en geçerli yöntem vuru?, anın? sesle saptamaktır.Benzer Yazılar

Yorum Ekle