futbolda ayak içi vuru? teknişi – ödev

G?R??:
Vuru?lar, genel anlamda oyunsal yapıyı belirleyen işlevsellikleri ile futbolun en “temel” ve “teknik” oluğumlu yapılanmalardır. Teknik kurguyu oluşturan eylemsel davranışlar topa yöneliklik ve topların pas ya da gol atmak gerekçesi ile vuru? yapılarak yönlendirmeleri, futbola özgün teknik bir yapılanmayı gerektirmektedir.
Kuramsal olarak “vücudun eller ve kollar dışında kalan her bir bölümü vuru? için en uygun biçimlerde kullanılabilmektedir. Teknik yapılanmaya yönelik çalışmalarda yer ya da alçak yerlerde yönelimli toplarda karşı AYAK, göğüs, boy ya da ulaş?labilir seviyede yönelimli yüksek toplara kafa ile vuru? teknikleri uygulanmaktadır. Teknik anlamda yapılan her vuru? kullanılan yüzey alanının adı ile anılır.
AYAK ?Ç? ?LE VURU? TEKN???
UYGULAMA TEKN???: Topa karşı hafif yanal bir durumda ve düz bir doğrultu üzerinde hareket edilerek yaklaşılmalıdır. Destek ayaşı vuru? yönünü gösterir bir biçimde yerleğtirilmelidir. Vuru? bacaşı başlantılı bir kurgu ile diz ve ayak bilek eklemleri dışa dönük durumlarda, kalça ekleminden salınarak top yönünde hareket ettirilmelidir. Vuru? eylemi ayak iç yüzeyi kullanılarak gerçekleştirilmelidir.
Vuru? eyleminin son aŞamasında, bacak topun gidiş doğrultusu yönünde salınarak hareket etmelidir. Top eylemin her aŞamasında, görsel yoğunlaşma sağlanarak izlenmelidir.
Topa karşı kısa adımlar alınarak yaklaşılmalı; vuru? eylemi alinan son uzun adım ile başlantılı olarak gerçekleştirilmelidir.
AYAK ?Ç? ?LE VURU?UN TEKNİK AYIRI?IMI
1.TOPA YAKLA?MA:

Topa karşı vuru? yönünde ve düz bir doğrultu üzerinde hareket edilerek yaklaşılmalıdır. Yakla?ma eylemi kısa adım aralıkları ile yönlendirilmeli, destek ayağının konulduğu son aŞamada ise uzun bir adım alınarak sonlandırılmalıdır.
Etkili bir vuru? için, topa karşı 2,5 – 3,5 m. Mesafelerde, adımlar alınarak ya da çıkış yapar bir biçimde koşularak yönlenilmelidir. Vuru? anında vücut üst bölümü, destek aya?a yönündeki omuz ileri yanal konuma gelecek bir biçimde (hafif yanal bir durumda) hareket ettirilmelidir.
VURU? AYA?I (Ayakiçi)
Ayak içi ile vuru?larda top ile temas etmesi gereken yüzey; ayak bağ parmaşı eklem başlang?c? ve bilek ekleminin altından başlayarak topu?a kadar uzanan iç bükey (kavisli) yapılı olan ile sınırlandırılır.

Topun dı? bükey ayağın iç bükey temas yüzeyleri ayak içi ile vuru? teknişinin güvenilirlişini artıran ve teknik üstünlük sağlayan uyumlu oluğumlardır.
Vuru? ayaşı topa karşı yere paralel bir durumda ve bilek ekleminden dışa döndürülerek yatay bir konumda hareket ettirilmelidir.

Vuru? anında bilek eklem bölgesindeki gerginlik artırılmalı ve dışa dönük yatay konum korunmalıdır. Vuru? ayağının topa karşı yönleniminde yer ile topuk arası mesafe yaklaşık 6 – 7,5 cm olmalı, ayak uç bölümü topuk bölgesine oranla daha yüksek bir durumda tutulmalıdır.
Ayak iç yüzeyinin topun merkez ya da üstünde kalan bir noktaya yönlendirilmesi, vuru? eyleminde topun yerden yönlenmesine; merkezin altındaki bir noktaya yönlendirilmesi durumu ise topun yükseklik kazanarak havadan yönlenmesini sağlar.

VURU? BACA?I
Vuru? bacaşı topa karşı diz ve bilek eklemlerinden dışa döndürülerek ve kalça ekleminde yay çizer bir biçimde salınarak hareket ettirilmelidir.
Vuru? eyleminde bacak topa karşı abartısız ve gereğinden fazla açılmaksızın (yönlenim açıs? 40-50 derece arasında olmalıdır.) yönlendirilmelidir.
Vuru? eyleminde kalça, diz ve bilek eklemlerindeki gerginlik giderek artmalı. Ayak bilek ekleminde oluşturulan dışa dönük konum bozulmamalıdır.

Yüksekten düşümlü toplar, geliş biçimlerine uygun bir yaklaşım ile bacaklar eklemlerden büklü ve gergin konumlarda havada vuru? yapılarak karşılanmalıdır. Eklemlerde oluşturulan bükülme açıs? topun yönlenimine uygun bir yaklaşım ile belirlemelidir.
Vuru? bacaşı topa karşı kalçadan salınarak yönlenmeli vuru? eylemini izleyen aŞamada bacak, vuru? yönünde gevşeyerek salınmalıdır.
DESTEK / DAYANMA AYA?I:
Destek / dayanma ayaşı, topa yaklaşma eylemini izleyen son aŞamada ayak ucu yönünü gösterir bir durumda topun yanal-gerisine konulmalıdır. Aya?ın konulmasın? izleyen aŞamada ise ayak bilek ekleminden gergin bir durumda, denge sağlayıc? bir işlevi yerine getirmeye yönelik olarak hareket ettirilmelidir.
Vuru? eylemi öncesinde taban yüzeyinin tamamı yer ile temas durumunda olan destek ayaşı, vuru? eylemi ile birlikte vücut aşırlığı ayak ucu bölgesinde yerleğtirilmiş dengeyi sağlar bir duruma, konuma geçmeli. Bilek eklemden gergin ve bükülü bir durum alarak topuk bölümü yer ile olan teması keserek yükselmelidir.

DESTEK / DAYANMA BACA?I:
Destek / dayanma bacaşı, topa yaklaşma eylemini izleyen ve destek adımının alındığı son aŞamada, kas ve eklemlerden gerginleğtirilerek, vücut aşırlığını dengeler ve taşır bir duruma getirilmelidir.
Vuru? eylemini izleyen aŞamada ise, destek bacaşı vuru şiddetinin oluşturduğu savrulmayı önler bir biçimde, diz ekleminden hafif bükülerek ve ön ileri doğrultuda esneyerek hareket etmeli.
VÜCUT ÜST BÖLÜMÜ VE KOLLAR
Topa karşı yönlenme ya da yaklaşma sürecinde, vücut üst bölümü, vuru? ayağına ters yöndeki omuz hafif yanal ve ileri bir konumda yer alarak, öne eğimli bir durum oluşturulmalı, kollar yanlarda eyleme uygun bir biçimde salınarak hareket ettirilmelidir.

Topa vuru? anında vücut üst bölümü dik ve hafif geriye yatık bir durum almalı. Kollar ise yanlarda bir önceki durumlarını korur bir konumda tutulmalıdır. Etkili bir vuru? teknişinde ise; vuru? ayağına uzak olan kol ön-ileri, yakın olan kol ise yanal konumda geriye çaprazlama hareket eder biçimlerde salınmalıdır. Top eylemin her aŞamasında görsel yoğunlaşma sağlanarak izlenmelidir.
AYAK ?Ç? VURU? TEKN??? ?LE ?LG?L? UYGULAMALAR
Aya?ın en geniş yüzeyi ile vuru? yapıldığı için en avantajlı ve isabet oranının en yüksek olduğu vuru? teknişidir. Uzun mesafelere kullanılamaz. KoŞu anında dengenin sağlanması zor olduğu için kullanılması çok güçtür.
Çalışmalarımızda hareketin kolaydan zora doğru gidilerek öğretildişini biliyoruz. Ayak iç kısmı ile yapılan vuru? teknişini de öğretirken, öğrenciye önce teknişi topsuz olarak uygulatıp daha sonra pekiştirme çalışmaları yaptırılır. Daha sonraki aŞamada ise teknişi topla beraber öğretmeye özen göstermeliyiz. Bunun için, önce topsuz olarak destek ayağının, vücudun ve vuru? ayağının durumu anlatılır, gösterilir ve daha sonra da sporcudan bunu uygulamadı istenir. Teknişin topsuz olarak ortaya çıkmasından sonra, topla çalışmalara geçilir. Önce hareketsiz toplara, sonra hareketli toplara, daha sonra ise hem kendisinin hem de topun hareketli olduğu durumlarda teknişi uygulamasın? isteriz.
D?KKAT ED?LECEK HUSUSLAR
Teknik çalışırken, vücudun durumu, destek ayağının yeri, vuruŞu yapacak ayağın durumu ile topa temas anı ve yeri iyi takip edilerek sporcunun teknişi yanlış öğrenmesi engellenmelidir. Bilhassa küçük ya?ta kazanılan teknişin, ilerleyen yıllarda düzeltmenin mümkün olmadığını unutmamak gerekir.
Dripling anında iç vuru? teknişini uygulaması istenen sporcudan ilk aŞamada topun ve kendisinin hareketi doğrultusunda uygun açı ilk topa yaklaşması istenir. Topa temas anında ayağın doğru bölgesinin topun doğru bölgesine uygulanmasına özen gösterir.
KULLANILDI?I YERLER
? Kısa pasla?malarda
? Uzun pasla?malarda
? Yerden pasla?malarda
? Yüksek pasla?malarda
? Kaleye sert Şutlarda
? Direkt oyunda
? Açıktan ortalarda
? Takımın zor pozisyonunda topu uzaklaştırmada.

ALI?TIRMALAR
1.Ayak içi vuru?ta vücudun pozisyonunun gösterilmesi ve oyunculardan yapmalarının istenmesi.
2.Oyuncuların ikişerli olarak karşı karşıya geçmesi ve karşılıklı ayak içi pasla?ması.

3.Oyuncuların 3’erli olması. A ve C oyuncuları ortadaki B oyuncusuna ayak içi pası atar. B oyuncusu ise A ve C oyuncusundan gelen toplara 1 – 2 adım yaklaşarak geri göndermesi. (2 top)

4.Oyuncuların bir daire oluşturması ve ortadaki A oyuncusu sırayla dairedeki oyunculara ayak içi pas atması ve dairedeki oyuncularında tekrar ayak içi asla topu geriye A oyuncusuna atması. (ortadaki oyuncu sürekli değişir.)

5.Oyuncuların bir daire oluşturması ve Ayak içi pası atan oyuncunun, pası attığı oyuncunun arkasına geçmesi.

KAYNAKÇA:

1. BA?YAZICIO?LU, Murat. “Futbolda Teknik Alı?tırmalar ve Alan Uygulamaları”, Başırgan Yayınevi Ankara, Mayıs 1997.

2. KOÇAK, Mehmet. “Temel Futbol Eğitimi”, Spor Eğitimi Daşirevi Başkanlığı Basımı, Yayın No: 88, Ankara-1990, Syf. 24.

3. ?NAL, Ali Niyazi. “Futbolda E?itim ve ÖĞretim, Nobel Yayın Daşıtım, 1998, Sayfa 55-56.


indir (resimli hali)Benzer Yazılar

3 thoughts on “futbolda ayak içi vuru? teknişi – ödev

Yorum Ekle