Üniversite Hukuk Dersi Notları

1 Komşusunu altınları için öldüren bir kişinin davranışı aşağıdaki kuralların hangisinin kapsamında değerlendirilemez?
*Subjektif ahlak kurallar
Ahlak kuralları
Hukuk kuralları
Din kuralları
Objektif ahlak kuralları
2 Tazminatın şekli aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
Örfi-hukuki Miktaren-malen
*Maddi-manevi
Nazari
-fiili Nakdi
-gayrinakdi
3 Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde yer alan insan hak ve özgürlüklerinden biri değildir?
Her bireyin fikir, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır.
Her bireyin bir vatandaşlığa hakkı vardır.
*Devlet bütün vatandaşlarına iş bulmak zorundadır.
Kölelik ve köle ticareti yasaktır.
Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği her bireyin hakkıdır.
4 Hak sahibi olan varlıkların türlerini ve ehliyetlerini düzenleyen Medeni Hukuk kolu aşağıdakilerden hangisidir?
*Kişiler Hukuku
Miras Huk.
Aile Huk.
Eşya Huk.
Borçlar Huk.
5 Anayasamızın “Kanunlar Anayasa’ya aykırı olamaz” ifadesi aşağıdaki ilkelerden hangisi ile açıklanabilir?
Kanunların yürürlüğü Anayasanın amacı
*Anayasanın üstünlüğü
Kanunların geçerliliği
Kanunların amacı
6 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre sosyal ve ekonomik haklardan biri değildir?
Konut hakkı
Toplu iş sözleşmesi hakkı
Çalışma hakkı
*Dilekçe hakkı
Eğitim ve öğrenim hakkı
7 İnsan iradesinin ürünü olan ve kendisine hukuki sonuçlar bağlanan olaya ne ad verilir?
Sebepsiz zenginleşme
Maddi yaptırım
Haksız fiil
*Hukuki fiil
Hukuki işlem
8 Fiil ehliyetinin en önemli koşulu olan ayırt etme gücünden yoksun olan kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
Sınırlı ehliyetsizler
*Tam ehliyetsizler
Tam ehliyetliler
Sınırlı ehliyetliler
Kısmı ehliyetliler
9 Mahkemece kapatılan derneklerin bütün para, mal ve hakları kime intikal eder?
Ticaret odasına
*Hazineye
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne
İçişleri Bakanlığı’na
10 Tüzel kişilerin hak ehliyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Hak ve borç sahibi olabilme iktidarıdır.
Sadece tüzel kişilere özgü haklar vardır.
Tüzel kişilerin de gerçek kişiler gibi kişilik hakları vardır.
İnsanlara özgü medeni haklar tüzel kişiler için söz konusu olmaz.
*Tüzel kişilerin manevi bütünlüklerine saldırı söz konusu değildir
11 Aşağıdakilerden hangisi İcra İflas Kanunu’na göre alacaklının el koyamayacağı (haczi caiz olmayan) mallara örnek olarak verilemez?
Mesleği için lüzumlu elbise Borçlunun haline uygun evi
Kendisi için lüzumlu eşya *Emeklinin kullandığı binek araba
Ailesi için lüzumlu olan yatak takımları
12 Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için gerekli olan iki irade açıklamasından zaman bakımından önce yapılana ne ad verilir?
*İcap Ulak Kabul İcaba davet Rücu
13 Zeki, silah zoru ile Sinan’a bir sözleşme imzalatırsa, aşağıdakilerden hangisi sözkonusu olur?
Muvazaa İkrah Gabin Hile Hata
14 Bir kimsenin, kendisine veya yakınlarından birine bir zarar verileceği tehdidi altında iradesini açıklamasına ne denir?
Maddi hata Muvazaa *İkrah Saikte hata Hile
15 Bir kimsenin bir hukuki işlemi başkası adına ve hesabına yapması halinde aşağıdakilerden hangisi sözkonusudur?
*Doğrudan temsil Vasıtalı temsil Kanuni temsil
Yetkisiz temsil Dolaylı temsil
16 Aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisinin sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir?
Temsilcinin gaibliğine karar verilmesi İstifa Azil
*Temsilcinin feragat etmesi Temsil olunanın iflas etmesi
17 Borçlar Kanunu’na göre aşağıdaki alacaklardan hangisinde takasın mümkün olması için, karşı tarafın da rızası aranır?
Faiz alacağı Para alacağı Kira alacağı Satış bedeli *Nafaka alacağı
18 Borcun ifası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İfa her borç ilişkisinin amacıdır. İfanın konusu borcun konusuyla aynı olmalıdır.
*İfa ile borç sona erer ancak, borç ilişkisi ortadan kalkmaz.
Alacaklı kısmi ifayı kabul etmek zorunda değildir.
İfanın hüküm ifade edebilmesi için, borçlunun yüklendiği edimi belirlenen yer ve zamanda yerine getirmelidir.
19 Aşadakilerden hangisi satım sözleşmesi türlerinden değildir?
Taksitle satım Örnek üzerine satım *Eksiltme ile satım
Deneme ve muayene şartıyla satım Mülkiyeti saklı tutma şartıyla satım
20 Ali arkadaşı Ayşe’ye kullanması için bir televizyon vermiştir. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi sözkonusudur?
*Ödünç Emanet Bağışlama Kira Hizmet
21 Asıl borç için faiz kararlaştırılmış olan hallerde kefilin sorumluluğuna faizler de girer. Bu durumda kefil işlemekte olan faizlerle işlemiş olan faizlerden ne kadarını ödemekle yükümlüdür?
*1 yıllık 9 aylık 3 aylık 1 aylık 6 aylık
22 Aşağıdaki ifadelerden hangisi kefalet sözleşmesi için söylenemez?
*Kefil, kefalete ehil olmalıdır. Mutlaka yazılı şekilde yapılmalıdır.
Kefilin borcu fer’i bir borçtur. İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir.
Geçerli olarak kurulabilmesi için geçerli bir asıl borç bulunmalıdır.
23 Siyasi partilerin mali denetimini yapmakla görevli kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Uyuşmazlık Mahkemesi Yargıtay Sayıştay
*Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Anayasa Mahkemesi
24 İlk derece mahkemeler ile son derece mahkemeler arasında yer alan ve ilk derece mahkemelerinin hükümlerini kontrol eden ikinci derece mahkemeye ne ad verilir?
Birinci derece mahkemesi İtiraz mahkemesi Temyiz mahkemesi
*İstinaf mahkemesi Hüküm mahkemesi
25 “İnsan sosyal bir hayvandır” sözü hangi düşünüre aittir?
Makyavel *Aristo Homeros Cicero Platon
26 Bir kişi ile devlet veya devlet ile diğer bir devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına ne ad verilir?
Borçlar Hukuku Bankalar Hukuku *Kamu Hukuku
Özel Hukuk Ticaret Hukuku
27 Bir fiilin ceza kanununda yazılı tanıma uygun olması suçun hangi unsurunu oluşturur?
İcra *Kanuni Kast Maddi Manevi
28 Kanun dediğimiz yazılı hukuk kurallarını koymaya hangi organın yetkili olacağı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü
İcra-İflas Kanunu Teşkilat Kanunu *TC Anayasası
29 Mutlak haklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Hukuki sınırlar içinde kalmak şartıyla dilenildiği gibi kullanılır.
Maddi ve maddi olmayan bütün mallar ile kişiler üzerinde söz konusu olur.
Mallar ve kişiler üzerinde geniş yetkiler verir.
*Belirli kişilere karşı ileri sürülebilir.
Herkes bu haklara uymakla yükümlüdür.
30 Evli bir kimse evlilik devam ederken ikinci bir evlenme yapmış ise bu evlenme hakkında ne söylenebilir?
İki evlilik de iptal hükümlerine tabidir. Nisbi butlan ile sakatlanmıştır.
*Mutlak butlan ile sakatlanmıştır. İkinci evlilik yok hükmündedir.
Birinci evlilik iptal edilmiş olur.
31 Fiil ehliyetinin en önemli koşulu olan ayırt etme gücünden yoksun olan kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
Sınırlı ehliyetsizler Tam ehliyetsizler *Tam ehliyetliler
Kısmı ehliyetliler Sınırlı ehliyetliler
32 Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının konuları içinde yer almaz?
Bedensel bütünlük Aile bütünlüğü *Şeref ve haysiyet
Konut dokunulmazlığı Manevi varlıklar
33 Aşağıdakilerden hangisi kişi topluluğu niteliğindeki kamu hukuku tüzel kişilerine örnek olarak gösterilemez?
*Üniversite Belediye Devlet Köy Vilayet
34 Aralarında mevcut borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının borçludan isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü olduğu davranış biçimine ne ad verilir?
*Edim Tecdit Yükümlülük Tekeffül Temerrüt
35 Bir sözleşmenin kurulabilmesi için, tarafların yaptıkları irade açıklamaları hangisidir?
ilan-kabul *icab-kabul ilan-ihbar icab-ihbar icaba davet-icab
36 Muvazza ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Görünürdeki işlem hükümsüz olup, kural olarak bütün üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir.
Nisbi muvazaada üç işlem vardır. Görünürdeki işlem, gizli işlem ve muvazaa anlaşması
Bir sözleşmede her iki tarafın iradeleri ile iradelerinin açıklanması arasında kasten yaratılmış uygunsuzluktur.
Mutlak muvazaada iki işlem vardır. Görünürdeki işlem ve muvazaa anlaşması
*Yasanın emrettiği şekilde yapılmamış da olsa gizli işlem geçerlidir.
37 Temsil yetkisinde sona ermenin sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Temsilci, yetkinin sona erdiğini bilmiyorsa, öğrendiği ana kadar yaptığı işlemler temsil olunanı bağlar.
Temsil yetkisi ilan edilmişse, yetkinin geri alındığınında bildirilmesi gerekir.
Üçüncü kişiler temsil yetkisinin sona erdiğini biliyorsa, yapılan işlem temsil olunanı bağlamaz.
*Temsil yetkisi sona ermiş ise, yetki belgesinin iadesi gerekmez.
İyi niyetli üçüncü kişiler korunur.
38 Bir temsil ilişkisindeki taraflar aşağıdakilerden hangisidir?
*Temsilci-temsil olunan-üçüncü kişi Alacaklı-borçlu-temsilci
Temsil olunan-üçüncü kişi Temsilci-üçüncü kişi Temsilci-temsil olunan
39 İfa zamanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kural olarak her borç doğduğu anda muaccel olur ve hemen ifası istenebilir.
*Belli bir süreye bağlanmış borçlara muaccel borç denir.
Borçlunun ifayı gerçekleştirmekle yükümlü olduğu tarihe vade denir.
İfa zamanı, borcun ifa edilmesi gereken andır.
Borcun ifası bir süreye bağlanabilir.
40 Edim borçlusunun kusuruna dayanmayan sebeplerle borcun imkansızlaşmasına ne denir?
Beyyine Taahhüt *Mücbir sebep Rücu Aynen ifa
41 Satım sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İki tarafa borç yükleyen sözleşmedir. *Yazılı şekle tabidir.
Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmedir.
Satıcı ve alıcı hem borçlu, hem de alacaklıdır.
Satılan şey, semen ve anlaşma esaslı unsurlardır.
42 Aşıdakilerden hangisi satım sözleşmesi türlerinden değildir?
*Eksiltme ile satım Mülkiyeti saklı tutma şartıyla satım Örnek üzerine satım
Deneme ve muayene şartıyla satım Taksitle satım
43 Vekalet sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Diş tabibinin muayenehanesinde tedavi ettiği hastaları ile olan ilişkisi vekalet sözleşmesini oluşturur.
Bu sözleşmede zamanın önemi yoktur İcabın karşı tarafça kabulüyle meydana gelir.
*Bir mimarın bir binanın plan ve projelerini hazırlaması vekalet sözleşmesini oluşturur.
İş görme amacını güden sözleşmedir.
44 Anayasa mahkemesi kaç asil ve yedek üyeden kurulur?
14 asil – 8 yedek 12 asil – 6 yedek 12 asil – 4 yedek
*11 asil – 4 yedek 14 asil – 7 yedek
45 Medeni Kanun’a göre “herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoy ve altsoyuna ve kardeşlerine yardım etmekle yükümlüdür.”.
Medeni Hukuk’ta buna ne ad verilir?
Müteselsil sorumluluk *Nafaka yükümlülüğü Bakım zorunluluğu
Cebri icra Gözetim hakkı
46 Hükümsüzlük yaptırımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Nisbi butlan şeklinde ortaya çıkabilir Hukuka aykırı idari işlemler için sözkonusudur.
Mutlak butlan şeklinde ortaya çıkabilir. Yokluk şeklinde ortaya çıkabilir.
Hukuk kurallarının belirlediği şekil şartlarına uymayan işlemler için sözkonusudur.
47 Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Üyelerinin yasama sorumsuzluğu yoktur. Görev ve yetkileri Anayasa’da belirtilmiştir.
Genel oyla seçilen beşyüzelli milletvekilinden oluşur. Seçimleri beş yılda bir yapılır.
30 yaşını doldurmuş olan herkes milletvekili seçilebilir.
48 Kişileri veya şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağa ne ad verilir?
Kişi Kişilik *Uyrukluk Vatandaşlık Tebaa
49 Kanunların Anayasa’ya uygunluğunun siyasal denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?
*Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Mahkemesi Ceza mahkemesi
Bölge idare mahkemesi İdare mahkemesi
50 Ahmet, kitabını bir süre okuyup geri vermek üzere arkadaşı Mehmet’e veriyor. Kitabı alan Mehmet, bir süre sonra onu Ahmet’e ait olduğunu söylemeden, 5 YTL’ye Ali’ye satıyor ve teslim ediyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Ahmet mülkiyet hakkını kaybetmiştir.
Ali iyi niyetlidir. Ali kitabın mülkiyetini kazanır.
Ahmet ile Mehmet arasında ariyet sözleşmesi yapılmıştır.
*Ahmet, Ali’den kitabı geri vermesini isteyebilir.
51 Medeni Kanun’a göre bir kişinin ergin olabilmesi için kaç yaşını bitirmiş olması gerekir?
*18 20 16 19 17
52 Aşağıdakilerden hangisi mal topluluğu şeklindeki tüzel kişilerdendir?
Belediye *Vakıf Devlet Dernek Şirket
53 Bir kimse izni olmadığı halde özel hayatına müdahale edilerek kendisi hakkında bir dizi program çekilerek televizyonda yayımlanmaya başlamıştır. Aşağıdaki davalardan hangisi açılamaz?
Saldırıya son verilmesi *Önleme davası Manevi tazminat
Maddi tazminat Tespit
54 Dar anlamda borç deyimi neyi ifade eder?
Taraflar arasındaki bağ Alacaklarının edimi Borçlunun edimi
*Para borcu
Bir kimsenin diğerine karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu davranış biçimi
55 Aşağıdakilerden hangileri irade ile beyan arasında istenmeden meydana gelen uygunsuzluk halleridir?
Hata-muvazaa-gabin Gabin-muvazaa-hile *Hata-hile-ikrah
Hile-hata-muvazaa Hata–hile-gabin
56 Aşağıdakilerden hangisi yetkisiz temsile örnek oluşturmaz?
Mehtap’ın, kitap fuarında gördüğü ve arkadaşının aradığı bir kitabı onun için alması
*Duygu’nun, Fulya’nın satması için kendine bıraktığı kitapları, ona ait olduğunu söylemeksizin Ertuğrul’a satması.
Ali’nin gezide olan komşusunun kırılan camını taktırması
Bir memurun ucuz bulduğu havlulardan arkadaşına da alması
Duygu’nun evine hırsız giren arkadaşının evinin kapısını tamir ettirmesi
57 Aşağıdakilerden hangisi temsil türleri arasında yer almaz?
Yetkili temsil Yetkisiz temsil *Bizzat temsil
Dolaylı temsil Doğrudan doğruya temsil
58 Genel kurala göre para borçlarında ifa yeri neresidir?
Borçlunun memleketi Borçlunun ikametgahı İfa zamanında bulunulan yer
*Alacaklının yerleşim yeri Sözleşmenin yapıldığı yer
59 Aşağıdakilerden hangisi satım sözleşmesinin türleri arasında sayılamaz?
Artırma ile satım Mülkiyeti saklı tutma şartıyla satım *Finansal satım
Örnek üzerine satım Deneme ve muayene şartıyla satım
60 Yurt dışından yapılacak finansal kiralamalarda kiralama bedeli kaç Amerikan Doları karşılığı Türk Lirasından az olamaz?
30.000 40.000 35.000 *25000 45.000
61 Aşağıdakilerden hangisi adliye mahkemelerinden biridir?
Askeri Yargıtay Bölge idare mahkemesi Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
Vergi mahkemesi *Asliye ceza mahkemesi
62 Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının yaptırım şekilerinden biri değildir?
Hükümsüzlük Cebri icra *Ayıplama Tazminat İptal
63 Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterilebilmesi, Meclis üye tamsayısının en az kaçının yazılı önerisiyle mümkün olabilir?
*1//5 1//3 3//4 1//4 2//3
64 Ayni haklardan sahibine tam ve en geniş yetkiler vereni aşağıdakilerden hangisidir?
Taşınmaz yükü Rehin hakkı *Mülkiyet hakkı İntifa hakkı İrtifak hakkı
65 Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumudur?
Devlet İl özel idaresi *Üniversite Köy Belediye
66 Kişilik haklarına saldırıda bulunulan kişi, sona ermiş olsa bile hala etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini hangi dava ile isteyebilir?
Maddi tazminat davası Men davası *Tespit davası
Önleme davası Manevi tazminat davası
67 Bir mimarın bir mimarı proje çizmeyi üstlenmesi halinde ne tür bir edim sözkonusudur?
Sürekli Bölünebilen Maddi *Kişisel Olumsuz
68 Borçlar Kanunu’na göre aşağıdaki alacaklardan hangisinde takasın mümkün olması için, karşı tarafın da rızası aranır?
Para alacağı Satış bedeli Faiz alacağı Kira alacağı *Nafaka alacağı
69 Aşağıdakilerden hangisi satım sözleşmesinde satıcının borçları arasında yer almaz?
Zapta karşı garanti borcu Semeni ödeme borcu
*Satılanı saklama borcu Ayıba karşı garanti borcu
Teslim ve mülkiyeti geçirme borcu
70 Adi kefalette alacaklı, asıl borçluyu takip etmeden doğrudan doğruya kefile başvurursa kefil ondan, ilk önce borçluyu takip etmesini isteyebilir. Buna ne ad verilir?
Asli defi Zamanaşımı defi Zorunlu defi
*Tartışma defi Rücu defi
71 İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii aşağıdakilerden hangisidir?
*Danıştay Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Yargıtay
Anayasa Mahkemesi Uyuşmazlık Mahkemesi
72 Aşağıdaki olayların hangisi hukukun gerekli olduğunu düşündürmez?
Deniz’in, Ali’ye olan kira borcunu ödememesi. Azra’nın, Betül’ü dövmesi.
Caner’in, Murat’a hakaret etmesi. Sezer’in haksız olarak işten çıkarılması.
*Aysel’in yoksul arkadaşı Figen’e yardım etmemesi.
73 Alacaklısına karşı bir malı teslim borcunu yerine getirmeyen ve onu zarara uğratan bir kişiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bu kişiye karşı dava açılabilir. Bu kişiye karşı icra takibi yapılabilir.
Bu kişi cebr-i icra yaptırımı ile karşılaşılabilir.
Bu kişi tazminat yaptırımı ile karşılaşabilir.
*Bu kişi ceza yaptırımı ile karşılaşabilir.
74 Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye ne ad verilir?
İşçi Taşeron *Tacir İşveren Donatan
75 Ali dolmakalemini Veli’ye 10 YTL’ye satmıştır. Ali dolmakalemi Veli’ye teslim etmeden ikinci kez 10 YTL’ye Mehmet’e satmış ve teslim etmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Veli, Mehmet’ten kalemi talep edemez.
Veli, Ali’den zararının giderilmesi ister.
Veli, Ali’ye karşı bir nisbi hakka sahip olmuştur.
*Veli, Mehmet’ten tazminat ister.
Ali, Mehmet’e karşı bir nisbi hak sahibi olmuştur.
76 Kendisini veya başkasını, bilerek neden olmadığı zarardan ya da derhal ortaya çıkacak bir tehlikeden kurtarmak için başkasının mallarına zarar vermeyi aşağıdakilerden hangisi ile açıklarız?
Yasal savunma İhkak-ı hak Kuvvet kullanma
Meşru müdafaa *Zaruret hali
77 Fiil ehliyetinin içeriği ile ilgili olarak aşağdakilerden hangisi söylenemez?
Fiil ehliyeti kavramına çeşitli ehliyetler girer. Hukuki işlem ehliyetini kapsar.
Bir kişinin kendi fiilleriyle hak edinebilmesi ve borç altına girebilmesidir.
Haksız fiilerden sorumlu olma ehliyetini kapsar.
*Dava ehliyeti, bu ehliyetin kapsamına girmez.
78 Aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisinin sona erme nedeni değildir?
Temsil olunanın iflası Temsilcinin iflası Temsil olunanın azli
*Üçüncü kişinin ölümü Temsilcinin istifası
79 Takasla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Takas hakkından önceden vazgeçilemez.
Takasa konu borçlar karşılıklı olmalıdır.
Takasa konu borçlar muaccel olmalıdır.
Takas taraflardan birinin beyanı ile gerçekleşir.
Takasa konu borçlar benzer olmalıdır.
80 Aşağıdakilerden hangisi sadece adi kiranın konusunu oluşturur?
*Boş bir bina Koyun Otel Sinema Bağ
81 Aşağıdakilerden hangisi Franchise alanın borçları içerisinde yer almaz?
İşletme ve pazarlama ilkelerine uymak *Eğitim desteği vermek
Kendisine sunulan maddi olmayan malları kullanmak
Mal yada hizmetlerin sürümünü artırmak
Mal yada hizmetlerin sürümünü yapmak
82 Aşağıdakilerden hangisi, bir kanunun Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilecekler arasında yer almaz?
Cumhurbaşkanı *TBMM Başkanı TBMM üye tamsayısının en az beşte bir üyesi
Ana muhalefet partisi meclis grubu İktidar partisi meclis grubu
83 Hukuk kurallarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Maddi yaptırıma bağlanmışlardır.
Hukuk kurallarının koyduğu emir ve yasaklar, diğer sosyal kuralların emir ve yasakları ile benzerlik gösterir.
Sosyal hayatı düzenlerler.
*Ahlak kurallarının hoşgörmediği bir davranışı hukuk kuralları kabul edebilir.
Özel hukuk ve kamu hukuku olarak sınıflandırılırlar.
84 Hakan kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçerken kendisine bir araba çarpacak duruma gelmiş ama çarpmamıştır. Sinirlenen Hakan araç sahibinin yanına giderek kendisine hakaret etmiş ve onun aracına zarar vermiştir. Bu olayda aşağıdaki yaptırımlardan hangisi sözkonusu olur?
İptal Hükümsüzlük Ceza Cebr-i icra *Tazminat
85 İdari denetimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İdare, kendi müfettişleri yoluyla denetim yapabilir.
Sayıştay’ın mali alandaki denetimi yargı dışı denetimdir.
*Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Üniversiteleri denetler.
İdare, yargı dışı ve yargısal olmak üzere iki tür denetime tabidir.
Devlet Denetleme Kurumu idari denetim yapar.
86 Aşağıdakilerden hangisi bir küçüğün erginliğine karar verilebilmesi için gerekli koşullardan değildir?
Velinin rızası *Varsa vasisinin dinlenmesi Küçüğün istemi
Küçüğün 15 yaşını bitirmiş olması Küçüğün menfaatinin bulunması
87 Yasanın öngördüğü şekle uymamanın yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?
İptal *Mutlak butlan Nisbi butlan Tazminat Tek taraflı bağlamazlık
88 Alıcının satın aldığı şeye karşılık satıcıya ödemeyi üstlendiği paraya ne ad verilir?
Talik Cari fiyat Meblağ *Semen Semere
89 Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi yazılı şekle tabi değildir?
*Miras sözleşmesi Kefalet Rekabet yasağı anlaşması
Bağışlama taahhüdü Alacağın temliki
90 Alacaklının önce borçluyu takip etmek veya rehnin paraya çevrilmesini istemek yollarına gitmeksizin doğrudan doğruya kefile başvurulabileceği kefalet türüne ne denir?
Kefile kefalet *Müteselsil kefalet Borçluya kefalet
Alacaklıya kefalet Adi kefalet
91 Dünya ve devlet işlerinin din işlerinden ve dini otoriteden arındırılarak bağımsız hale getirilmesine ne ad verilir?
Demokrasi Monarşi Cumhuriyet Egemenlik *Lâiklik
92 Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar ne hükmündedir?
Anayasa *Kanun Talimat Yönetmelik Tüzük
93 Taşınmaz üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hakkın kazanılması kural olarak aşağıdakilerden hangisi ile mümkündür?
Satım sözleşmesi yapılması Alım sözleşmesi yapılması
Tarafların anlaşması Satım sözleşmesinin notere onaylattırılması
*Tapu siciline tescil yapılması
94 Hukuki işlemin yetkili bir makam önünde yapılmasına “resmi şekil” denir.
Aşağıdakilerden hangisi bizim hukukumuza göre bu makamlardan biridir?
Ticaret sicil memurluğu Tapu memuru Bakanlık Mülki amir Mahkeme
95 Disiplin mahkemeleri hangi yargı türü kapsamında bir ilk derece mahkemesidir?
Askeri yargı *Uyuşmazlık yargısı Anayasa yargısı
İdari yargı Adli yargı
96 Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan biri değildir?
*Görgü kuralları Ahlak kuralları Hukuk kuralları
Din kuralları İktisat kuralları
97 Aşağıdakilerden hangisi genel idarenin Taşra örgütü içinde yer almaz?
Belediye İlçe idaresi Sağlık müdürü Kaymakam Vali
98 Belli bir kişi veya onun emir ve havalesine düzenlenmiş senetler aşağıdakilerden hangisidir?
Nama ve emre yazılı senetler Hamile yazılı senetler Nama yazılı senetler
Emre ve hamile yazılı senetler *Emre yazılı senetler
99 Aşağıdakilerden hangisi sıkıyönetim ve olağanüstü haller dışında, kanun hükmünde kararnameyle düzenlenemeyecek konular içinde yer almaz?
*İdari teşkilat Kişi hakları Temel haklar
Siyasi ödevler Siyasi haklar
100 1982 Anayasasına göre “seçme ve halkoylamasına katılma hakkı”ndan yararlanabilmek için en az kaç yaşını bitirmiş olmak gerekir?
19 20 21 *18 17

Bir İyilik

Dünyayı daha iyi yapmayan insan insan değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir